Canllaw Arfer Dda Sipsiwn a Theithwyr

Cefnogwch ni

Datblygwyd Canllaw arfer dda ar gyfer darpariaeth chwarae a’r blynyddoedd cynnar: Datblygu a rheoli safleoedd Sipsiwn a Theithwyr gan Chwarae Cymru, yn gweithio mewn partneriaeth â phrosiect Y Daith Ymlaen, Achub y Plant.

Mae’r canllaw arfer dda wedi ei gynllunio ar gyfer unrhyw un sy’n gyfrifol am, neu sydd ynghlwm â, rheoli neu ddatblygu safleoedd newydd, neu safleoedd sy’n bodoli eisoes, ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr.

Mae wedi ei ddylunio i ddarparu gwybodaeth clir a chryno er mwyn cefnogi awdurdodau lleol i ystyried a chynnwys darpariaeth chwarae a’r blynyddoedd cynnar tra’n datblygu safleoedd Sipsiwn a Theithwyr newydd, a rhai sy’n bodoli eisoes. Mae’n cynnwys gwybodaeth neilltuol a fwriedir i’n helpu i ddeall
a mynd i’r afael â meysydd penodol sy’n peri pryder. Mae hefyd yn darparu offer ymarferol, cam-wrth-gam, templedi a modelau o ddarpariaeth llwyddiannus.

Fe wnaethom sefydlu ac ymgynghori â grŵp ffocws o ddarparwyr yn ystod y broses ddrafftio a defnyddio eu profiadau i ddatblygu’r modelau ac i fynd i’r afael â’r materion pwysicaf. Gofynnodd Y Daith Ymlaen, yn eu cyfarfodydd fforwm rhanbarthol, i blant a phobl ifanc am eu syniadau ar gyfer gwella cyfleusterau chwarae a hamdden ar safleoedd.

Gweld y canllaw arfer dda ar-lein

Lawrlwytho’r canllaw arfer dda
 

 

Cefnogwch ni