Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Ariannu ar gyfer chwarae yng Nghymru

11-04-2018

Mae cynghorau ledled Cymru wedi derbyn cyfran o £1.7 miliwn gan Lywodraeth Cymru i ehangu a gwella cyfleoedd chwarae ar gyfer plant a phobl ifanc ar hyd a lled y wlad.

Mae’r ariannu’n cael ei ddefnyddio i ddarparu cyfleoedd chwarae ar gyfer plant ledled Cymru, gan gynnwys:

  • Cyfleusterau ac offer newydd
  • Gwelliannau i fannau chwarae agored, yn cynnwys gwelliannau i barciau, coetiroedd i sicrhau’r defnydd gorau o fannau agored, yn cynnwys mynediad ar gyfer pobl anabl
  • Mentrau a chynlluniau chwarae dan ofal y trydydd sector ar gyfer plant a phobl ifanc, yn cynnwys darpariaeth lle mae teuluoedd plant anabl yn gallu galw heibio unrhyw bryd a chynnig cymorth i’w gilydd tra bod eu plant yn chwarae
     

Dywedodd y Gweinidog Plant, Huw Irranca-Davies:

‘Rydw i eisiau i Gymru fod yn wlad lle mae pob plentyn a pherson ifanc yn cael amrywiaeth eang o gyfleoedd heriol a diddorol i chwarae a mwynhau eu hamser hamdden. Mae yna bryder cynyddol am iechyd meddyliol a chorfforol plant a phobl ifanc. Ar yr un pryd, mae tystiolaeth gynyddol fod chwarae’n gwneud cyfraniad sylweddol at ffitrwydd a llesiant plant ac yn gwella canfyddiadau llesiant ymysg plant a’u teuluoedd. Bydd y cyllid ychwanegol o £1.7 miliwn yn helpu awdurdodau lleol ledled Cymru i wella cyfleoedd chwarae i blant ledled Cymru - gan ein helpu i gyrraedd y nod o greu gwlad sy’n rhoi blaenoriaeth i chwarae.’

Yn ogystal, cyhoeddodd y Gweinidog gyllid ar gyfer Chwarae Cymru i ddatblygu a chyflwyno ymgyrch gymdeithasol sydd wedi'i anelu at rieni a chymunedau i helpu i greu cymunedau mwy chwareus.

Dywedodd Marianne Mannello, Cyfarwyddwraig Gynorthwyol Chwarae Cymru: 

‘Rydym yn croesawu ymroddiad barhaus Llywodraeth Cymru i chwarae plant. Mae’n wych gweld awdurdodau lleol a’u partneriaid trydydd sector yn gweithio ynghyd i roi’r arian i ddefnydd da i wella cyfleoedd chwarae i blant ledled Cymru. Rydym hefyd yn edrych ymlaen at lasio’n ymgyrch sydd wedi’i anelu at rieni a chymunedau i’w cynorthwyo i wneud yn siwr bod eu cymunedau yn chwareus, yn y dyfodol agos – rydym yn ddiolchgar i Llywodraeth Cymru am y cyfraniad ariannol tuag at y gwaith yma.’ 
 

Rhagor o wybodaeth