Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Rhianta cadarnhaol – cyfle olaf i ymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru

30-03-2018

Ymgynghoriad i gael gwared ar amddiffyniad cosb resymol plant 

Mae pob ymateb yn cyfrif – ymatebwch cyn i’r ymghynghoriad gau Ddydd Llun 2 Ebrill 2018 os gwelwch yn dda.

Mae yn erbyn y gyfraith i riant neu ofalwr daro eu plentyn oni bai y bo hynny'n cael ei ystyried yn 'gosb resymol' (adran 58 Deddf Plant 2004).

Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar ddatblygu cynnig deddfwriaethol i ddileu'r amddiffyniad hwn. Ni fyddai hyn yn creu trosedd newydd, ond byddai'n dileu amddiffyniad i'r drosedd bresennol, sef ymosod cyffredin neu guro.

Rydym yn annog pawb i ymateb i’r ymgynghoriad hwn – unigolion yn ogystal â mudiadau. Hefyd, rhannwch â chydweithwyr, eich teulu a’ch ffrindiau os gwelwch yn dda.

Nid oes rhaid ateb yr holl gwestiynau ond mae cwestiwn 1 yn hanfodol.

A ydych chi o'r farn y bydd ein cynnig deddfwriaethol i ddileu amddiffyniad cosb resymol ac atal cosbi plant yn gorfforol yn helpu i gyflawni ein bwriad penodol o ddiogelu hawliau plant? (Ydw/Nac Ydw/Ddim yn gwybod) Os 'nac ydw', pam ddim?

Rhagor o wybodaeth