Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Galw am newidiadau i raglen Dechrau'n Deg

26-02-2018

Mae adroddiad newydd gan Bwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn datgan bod angen i raglen Dechrau'n Deg wneud mwy i helpu plant difreintiedig ledled Cymru.

Mae Dechrau'n Deg yn rhan o raglen blynyddoedd cynnar Llywodraeth Cymru i drechu tlodi trwy helpu teuluoedd a phlant o dan bedair sy'n byw yn ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru. Mae'r rhaglen yn darparu gofal plant rhan-amser am ddim, gwasanaeth ymweliadau iechyd gwell, mynediad at gymorth i rieni a mynediad at gymorth datblygu iaith i deuluoedd.

Dywedodd Lynne Neagle, Cadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg:

‘Rydym yn croesawu gwaith caled y rheiny sy'n darparu gwasanaethau Dechrau'n Deg ledled Cymru. Serch hynny, gyda'r rhan fwyaf o'r plant sy'n byw mewn tlodi y tu allan i ardaloedd Dechrau'n Deg, rydym yn credu bod angen rhagor o hyblygrwydd i alluogi'r rhaglen i gyrraedd y sawl sydd â'r mwyaf o angen.

'Rydym hefyd o'r farn bod angen gwneud rhagor o waith i ddangos buddion y rhaglen, ac rydym yn croesawu sicrwydd Llywodraeth Cymru ei bod yn edrych ar wahanol ffyrdd o ddangos gwelliannau uniongyrchol y mae Dechrau'n Deg yn eu gwneud i fywydau plant a theuluoedd yng Nghymru. Byddwn yn monitro'r gwaith hwn yn agos, ac rydym yn credu ei fod yn arbennig o bwysig o ystyried y swm sylweddol o arian a fuddsoddir yn y rhaglen hon yn flynyddol, gyda bron i £80 miliwn yn cael ei neilltuo ar gyfer y rhaglen yn y flwyddyn ariannol hon.’

Rhagor o wybodaeth