Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Trafod chwarae plant yn y Senedd

12-02-2018

Mewn trafodaeth yn y Senedd mae’r Aelod Cynulliad dros Gwm Cynon, Vikki Howells wedi cynnig Bil Chwarae Cynhwysol. Byddai’r Bil yn gosod dyletswydd ar awdurdodau lleol fel bod rhaid iddynt ddarparu offer chwarae a lleoedd sy’n cwrdd anghenion plant âg anableddau. 

Fel rhan o’i chynnig, rhoddodd Vikki Howells ddwy enghraifft o welliannau sydd wedi eu gwneud yn ei hetholaeth i sicrhau bod meysydd chwarae yn gynhwysol ac fe nododd bod preswylwyr wedi cysylltu â hi am y problemau mae plant anabl a’u teuluoedd yn ei brofi. Aeth ymlaen i egluro y byddai’r Bil ‘yn adeiladu ar Fesur [Plant a Theuluoedd (Cymru)] 2010 … Byddai fy nghynnig yn cryfhau ac yn gwella hyn, gan flaenoriaethu'r ddarpariaeth o gyfarpar chwarae cynhwysol.’

Cefnogwyd y cynnig gan nifer o Aelodau’r Cynulliad. 

Fel rhan o’r drafodaeth dywedodd y Gweinidog Gofal Cymdeithasol a Phlant, Huw Irranca-Davies: 

'Mae'n gyfle sydd i'w groesawu'n fawr i godi proffil yr agenda chwarae a phwysigrwydd cyfleoedd chwarae cynhwysol a hygyrch er mwyn diwallu anghenion pob plentyn ... Ceir gofynion clir ar waith eisoes, ond nid ydym ni, nac eraill yn y maes, fel Chwarae Cymru … yn teimlo mai rhoi dyletswydd ychwanegol ar awdurdodau lleol yw'r ffordd orau o sicrhau cyfleoedd chwarae cynhwysol … Mae'r asesiadau o ddigonolrwydd cyfleoedd chwarae yn datgelu bod awdurdodau lleol wedi bod yn ymdrechu'n lew i ddarparu cyfleoedd chwarae hygyrch. Mae'r adroddiadau cynnydd wedi dangos bod cyllid wedi cael ei ddefnyddio ledled Cymru i fynd i'r afael â materion hygyrchedd mewn perthynas â mannau chwarae awyr agored, a gyda llaw, mae'n cynnwys mannau chwarae ehangach yn ogystal’.

Yma yn Chwarae Cymru, rydym yn falch bod chwarae plant wedi ei drafod a’i fod yn derbyn cefnogaeth barhaus gan Llywodraeth Cymru. 

Gellir gwylio’r drafodaeth ar Senedd TV a cheir y trawsgrifiad yn llawn ar wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru (eitem 6).