Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Chwarae yn y cyfryngau

15-01-2018

Dyma grynodeb o’r erthyglau a’r blogiau diweddaraf sy’n ymwneud â chwarae i gael eu cyhoeddi ar-lein.

Freedom to Play – Changing the Conversation
Blog Toy Industries of Europe (Theresa Casey)

Yn erthygl blog diweddaraf Theresa Casey, mae’n archwilio arwyddocâd rhyddid i blant anabl mewn cyd-destun chwarae. Mae arolwg diweddar, a gynhaliwyd fel rhan o Strategaeth Chwarae’r Alban, wedi darganfod bod y cysyniad o ryddid i blant anabl yn golygu fod ganddynt fynediad i offer chwarae sy’n eu caniatáu i gymdeithasu gyda phlant eraill a theimlo’n annibynnol heb fod ar wahân neu’n gyfyngedig. Mae’n trafod yr ‘amgylchedd gorau posibl’ i chwarae a sut rydym angen cynnwys plant anabl yn y drafodaeth am a dyluniad gofodau chwarae.

Am fwy o wybodaeth am ddarparu mannau chwarae ar gyfer pob plentyn, cymrwch olwg ar ein pecyn cymorth Creu mannau chwarae hygyrch.

Darllen yr erthygl 

Children spend half the time playing outside in comparison to their parents
Child in the City (Rebecca Kennedy)

Mae ymchwil newydd gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol wedi canfod bod plant yn y DU yn treulio pedwar awr yr wythnos yn chwarae tu allan, llai na hanner yr amser yr oedd eu rhieni yn ei dreulio tu allan yn chwarae fel plant. I blant heddiw, mae hyn yn golygu eu bod yn colli allan ar fanteision meddyliol a chorfforol hanfodol chwarae tu allan. Yn ôl yr erthygl hon, mae'r rhesymau dros y lleihad mewn chwarae tu allan yn cynnwys: cynnydd yn y defnydd o dechnoleg ddigidol, tir yn mynd yn ddrutach ac yn cael ei ddefnyddio ar gyfer datblygiadau adeiladau yn lle mannau agored ar gyfer chwarae a diwylliant gwrth-risg.

Darllen yr erthygl

Turning Childhood into a Mental Illness
Spiked (Frank Furedi)

Mae adroddiad newydd gan Childline yn dweud bod y nifer o blant sy’n derbyn sesiynau cwnsela ar gyfer problemau iechyd meddwl wedi cynyddu 60 y cant dros y ddwy flynedd ddiwethaf. Mae hwn yn un o sawl adroddiad gan grwpiau eiriolaeth ar y cynnydd mewn problemau iechyd meddwl mewn plant yn y DU. Mae’r erthygl hon yn trafod y duedd gynyddol o labelu problemau cyffredin sy’n rhan annatod o dyfu i fyny fel salwch iechyd meddwl, sy’n golygu ein bod ni’n canolbwyntio ar fregusrwydd plant yn hytrach na datblygu eu gwytnwch.

Darllen yr erthygl 

Tes talks to… Lenore Skenazy
Tes (Sarah Cunnane)

Mae sylfaenydd y mudiad ‘Free Range Kids’, Lenore Skenazy, yn trafod diffyg rhyddid plant yn ein cymdeithas a sut mae angen i ni ymddiried yn ein plant i ddatblygu eu gwytnwch eu hunain. Ddeng mlynedd yn ôl, caniataodd i’w mab ddod o hyd i’w ffordd ei hun yn ôl adref o ganolfan siopa yn Efrog Newydd, ar ôl ysgrifennu am y profiad derbyniodd adborth negyddol gan y wasg. Fe wnaeth hyn ei ysbrydoli i greu'r mudiad ‘Free Range Kids’ mewn ymdrech i fynd yn groes i gymdeithas sy’n gynyddol yn obsesu am ddiogelwch ac yn ddiweddarach y prosiect ‘Let Grow’ lle mae plant yn cael eu hybu i wneud un peth yr wythnos sy’n gwneud iddynt deimlo’n annibynnol.

Darllen yr erthygl

8 Reasons Why Kids Should Play Outside In Winter
Buzzfeed

Mae’r erthygl hon yn rhestru wyth rheswm pam y dylai plant chwarae tu allan yn ystod misoedd y gaeaf yn y DU. Mae chwarae tu allan mewn tywydd oerach yn helpu plant i ddatblygu gwytnwch ac adeiladu system imiwnedd cryf tra hefyd yn rhoi gwerthfawrogiad iddynt o natur a fitamin D angenrheidiol. Mae eu hannog i dreulio amser yn yr awyr agored hefyd yn gwella eu ffitrwydd ac iechyd wrth ddatblygu eu sgiliau datrys problemau.

Darllen yr erthygl

Rhagor o erthyglau:

 • Encouraging risk-taking in children may reduce the prevalence of childhood anxiety
  Medical Xpress
  Darllen yr erthygl
   
 • It’s the middle of winter, and all I want my kids to do is play outside with me
  Motherly (Linda McGurk)
  Darllen yr erthygl
   
 • Children’s play is central to their human rights
  Child in the City (Adrian Voce)
  Darllen yr erthygl
   
 • How to set your children free: bring them up the German way
  The Herald (Mark Smith)
  Darllen yr erthygl
   
 • What happens when you put toddlers in a forest to climb trees and use knives?
  Apolitical (Jack Graham)
  Darllen yr erthygl