Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Cyhoeddiadau Chwarae Cymru 2018

19-12-2018

Yn 2018 rydym wedi cynhyrchu a dosbarthu amrywiaeth o gyhoeddiadau newydd i gefnogi a hysbysu’r rheiny sydd â diddordeb mewn, neu gyfrifoldeb am chwarae plant. Dyma grynodeb o’r cylchgronau, taflenni gwybodaeth ac awgrymiadau anhygoel rydym wedi eu cyhoeddi – mae bob un ohonynt ar gael i’w lawrlwytho am ddim.

Eleni, rydym hefyd wedi cyhoeddi llyfr stori plant.

Llyfr stori plant

Mae Hwyl yn y dwnjwn yn llyfr stori am hawl plant i chwarae. Mae’r llyfr ar gyfer plant a rhieni, gan alluogi plant i fod yn eiriolwyr fel dalwyr hawliau a rhieni i eiriol dros chwarae’n lleol. Bydd y llyfr stori hefyd yn adnodd defnyddiol i gefnogi gweithwyr proffesiynol yn eu gwaith gyda phlant a theuluoedd. 

Mae Hwyl yn y dwnjwn wedi bod yn hynod o boblogaidd – bydd mwy o gopïau ar gael yn y flwyddyn newydd.

Rhagor o wybodaeth

Taflenni gwybodaeth

Chwilio am ddeunyddiau ar gyfer chwarae
Mae’r daflen wybodaeth hon, a ysgrifennwyd gan Simon Bazley, yn archwilio’r mathau o bethau y gallem ystyried chwilio neu lloffa amdanyn nhw, awgrymiadau ar sut i fynd ati i gynyddu ein cyfleoedd i lwyddo, pwy allai ein helpu o bosibl, yn ogystal â straeon a chynghorion oddi wrth loffwyr arbenigol o bob cwr o Gymru.

Lawrlwytho | gweld ar-lein

Defnydd ymarferol o ddyfeisiau digidol mewn lleoliadau chwarae
Mae’r daflen wybodaeth hon, a ysgrifennwyd gan Chris Martin, yn edrych ar rai o ddefnyddiau ymarferol, a’r materion sy’n ymwneud â, dyfeisiau digidol mewn lleoliadau chwarae. Mae’n cynnwys awgrymiadau anhygoel ar gyfer delio â defnydd ffonau a llechi plant a phlant yn eu harddegau yn eich lleoliad chwarae. Mae hefyd yn cynnig awgrymiadau am beth i’w ystyried wrth ddatblygu polisi technoleg digidol ar gyfer lleoliadau chwarae.

Lawrlwytho | gweld ar-lein

Arfer myfyriol – beth ydi o a pham ei fod mor bwysig?
Mae’r daflen wybodaeth yma’n archwilio egwyddorion ymarfer myfyriol a pham ei fod yn bwysig i weithwyr chwarae. Mae hefyd yn cynnig cyngor a syniadau i annog arfer myfyriol effeithiol. 

Lawrlwytho | gweld ar-lein

Ysbrydoli dysgwyr – sut i fod yn hyfforddwr mwy effeithiol
Mae’r daflen wybodaeth hon yn edrych ar sut y gall hyfforddwyr gefnogi dysgwyr a chynyddu effeithlonrywdd hyfforddiant gwaith chwarae. Mae’n cynnig gwybodaeth eglur a chryno ar sut y gall hyfforddwyr gwaith chwarae gefnogi dysgwyr. 

Lawrlwytho | gweld ar-lein

Canllaw gweithiwr chwarae i risg
Mae’r daflen wybodaeth hon, a ysgrifennwyd gan Simon Bazley, yn edrych ar ddarparu agwedd gytbwys tuag at reoli risg mewn lleoliadau chwarae trwy ddefnyddio’r agwedd asesu risg-budd, a gefnogir yn gyffredinol. Mae hefyd yn archwilio’r ddeddfwriaeth gyfredol a’r gefnogaeth sydd ar gael oddi wrth ystod eang o ffynonellau, yn ogystal ag edrych ar rywfaint o’r theori gwaith chwarae cyfoes sy’n cefnogi gweithwyr chwarae i weithio mor effeithlon ac y gallwn i ymestyn a chyfoethogi cyfleoedd plant i chwarae.

Lawrlwytho | gweld ar-lein

Awgrymiadau anhygoel

Awgrymiadau anhygoel ar gyfer arfer myfyriol
Mae’n awgrymiadau anhygoel yn cynnig pwyntiau allweddol i’w hystyried i wneud arfer myfyriol mor effeithiol a defnyddiol a phosibl i gefnogi ein dysg parhaus. 

Lawrlwytho | gweld ar-lein

Cylchgrawn

Dathlu’r hawl i chwarae
Hydref 2018 (rhifyn 51)

Mae’r rhifyn hwn yn cynnwys:

  • Hyrwyddo’r hawl i chwarae – esiamplau o Gymru
  • Adolygiad plant o lyfr stori Hwyl yn y dwnjwn
  • Plant a phlant yn eu harddegau yn galw am fwy o gyfleoedd ac amgylcheddau mwy diogel i chwarae
  • Hawl plant a phobl ifanc i chwarae mewn mannau cyhoeddus
  • Hyfforddiant defnyddio offer ac adeiladu strwythurau.


Lawrlwytho | gweld ar-lein

Plentyndod chwareus
Gwanwyn 2018 (rhifyn 50)

Mae’r hanner canfed rhifyn o gylchgrawn Chwarae dros Gymru hefyd yn dathlu ugeinfed penblwydd Chwarae Cymru. Mae’r rhifyn hwn yn cynnwys:

  • 20 mlynedd o Chwarae Cymru – uchafbwyntiau’r staff ac ymddiriedolwyr 
  • Plentyndod Chwareus – ymgyrch newydd Chwarae Cymru a gweithio mewn partneriaeth 
  • Chwarae yng Nghymru – casglu barn y plant 
  • Chwarae trwy blentyndod – sut mae plant yn chwarae ar wahanol oedrannau
  • Plentyndod yn llawn chwarae – myfyrdodau rhieni ar chwarae eu plant. 


Lawrlwytho | gweld ar-lein

Ffocws ar chwarae

Darparwyr ac ymarferwyr gofal plant
Mae’r rhifyn hwn o Ffocws ar chwarae ar gyfer darparwyr ac ymarferwyr gofal plant yn cynnwys gwybodaeth ar sut i gefnogi cyfleoedd gwell i blant chwarae yn eu lleoliadau. Mae plant a phobl ifanc angen ac mae ganddynt hawl i gael amser a mannau o safon ar gyfer chwarae fel rhan o’u bywydau bob dydd. Mae’n cynnwys gwybodaeth am: bwysigrwydd chwarae, polisi cenedlaethol a rhyngwladol, darparu lle i chwarae, sicrhau bod deunyddiau ar gael i chwarae, creu amser i chwarae mewn lleoliadau gofal plant ac arddulliau ymyrryd ar gyfer chwarae. 

Lawrlwytho | gweld ar-lein

Adroddiad effaith

Adroddiad effaith 2017 – 2018
Mae’r adroddiad effaith yn cynnig trosolwg o waith a chyflawniadau Chwarae Cymru dros y flwyddyn ddiwethaf wrth eiriol dros chwarae plant. Mae’n cynnwys adrannau ar sut yr ydym wedi cefnogi blaenoriaethau cenedlaethol a sut yr ydym wedi ymgysylltu â’n cynulleidfa, darparu cyfleoedd, cynhyrchu cyhoeddiadau a sut yr ydym wedi cydweithio yn lleol i sicrhau bod y gweithluoedd chwarae a gwaith chwarae yn derbyn y wybodaeth ddiweddaraf, ar draws Cymru.
 
Mae’r adroddiad hefyd yn cynnwys rhagair gan Gadeirydd Chwarae Cymru, Dr Mike Shooter CBE, yn ogystal ag adran ar sut y byddwn ni’n gweithio barhau i gefnogi a hyrwyddo chwarae plant er mwyn creu Cymru sy’n chwarae-gyfeillgar.

Lawrlwytho | gweld ar-lein