Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Ymgynghoriad: Mynd i’r afael ag unigrwydd ac ynysigrwydd cymdeithasol

02-11-2018

Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar sut i fynd i’r afael ag unigrwydd ac ynysigrwydd cymdeithasol ymysg plant ac oedolion yng Nghymru.

Noda Llywodraeth Cymru bod y mater yn effeithio ar 17 y cant o'r boblogaeth, yn ôl Arolwg Cenedlaethol Cymru 2016-17, gyda phobl ifanc yn debycach o fod yn unig na phobl hyn.

Rhestrir ‘strydoedd prysur ac ofn cymunedau peryglus yn atal ein plant rhag chwarae yn yr awyr agored, lle byddent yn rhydd i gyfarfod â phlant eraill’ fel un o achosion unigrwydd.

Gall unigrwydd ac ynysigrwydd cymdeithasol arwain at nifer o broblemau corfforol a seicolegol. Y dull gweithredu y mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu ei gynnig i fynd i’r afael â’r materion yw ymyrryd yn gynnar i atal unigrwydd cronig, o gofio’r effaith ehangach y mae’n ei chael ar iechyd a lles.

Wrth lansio’r ymgynghoriad, dywedodd y Gweinidog Plant, Pobl H?n a Gofal Cymdeithasol, Huw Irranca-Davies:

‘Rydyn ni fel llywodraeth wedi ymrwymo i sicrhau’r iechyd, y llesiant a’r ansawdd bywyd gorau i holl bobl Gymru. Rhaid inni roi blaenoriaeth i atal pobl rhag mynd yn unig ac yn ynysig yn gymdeithasol, oherwydd bydd hynny nid yn unig yn gwella bywydau pobl – bydd hefyd yn helpu i leihau’r galw am wasanaethau iechyd a gwasanaethau cymdeithasol yn y dyfodol.’

Dyddiad cau ar gyfer ymateb: 15 Ionawr 2019

Rhagor o wybodaeth