Gweithdai hyfforddiant newydd, cyffrous

Rydym bellach yn cynnig casgliad amrywiol a chyffrous o weithdai newydd hanner diwrnod a diwrnod o hyd gaiff eu trosglwyddo gan ein hyfforddwyr profiadol, arbenigol.

Bydd y gweithdai yma’n cynyddu sgiliau, gwybodaeth a phrofiad ymarferol dysgwyr yng nghyd-destun chwarae plant yn ogystal â chynnig cyfle i rannu arfer dda. Maent yn cynnig cyfleoedd datblygiad proffesiynol parhaus i unrhyw un sydd â diddordeb mewn neu sy’n gyfrifol am ddarparu cyfleoedd ar gyfer chwarae plant.

Fel rhan o’r Ddyletswydd Statudol ar awdurdodau lleol i asesu a sicrhau cyfleoedd chwarae digonol, mae amod i sicrhau y caiff pawb sy’n effeithio ar chwarae plant fynediad i ystod o gyfleoedd hyfforddiant, cymwysterau a datblygiad proffesiynol parhaus. Mae ein gweithdai’n darparu ar gyfer amrywiol weithwyr proffesiynol, yn cynnwys:

  • Ymarferwyr gwaith chwarae a gofal plant
  • Ymarferwyr sy’n gweithio â phlant mewn rolau y tu allan i waith chwarae, yn cynnwys cymorth i deuluoedd, addysg, datblygiad cymunedol, gwaith cymdeithasol a gwaith ieuenctid
  • Mudiadau cymunedol, cynghorau cymuned a grwpiau gwirfoddol sydd â diddordeb mewn chwarae plant
  • Ysgolion
  • Pobl mewn rolau sy’n ffurfio’r amgylcheddau ble y gallai plant chwarae, yn cynnwys parciau, cynllunio, priffyrdd ac iechyd.

 

Gellir trosglwyddo’r gweithdai cyfranogol yma’n lleol i grwpiau bychain o ddysgwyr ar draws Cymru. Er mwyn cadw costau mor isel â phosibl ac er mwyn inni gyflawni anghenion eich dysgwyr, gallwn drosglwyddo’r hyfforddiant yn eich ardal leol.

Rydym hefyd yn cynnig y gweithdai am brisiau gostyngol i aelodau Chwarae Cymru.

Mae’r gweithdai hyn wedi eu hanelu at bobl sy’n gweithio a gwirfoddoli yng Nghymru a gellir eu haddasu i gyflawni gofynion ac anghenion dysgu’r grŵp.  

Mae'r casgliad o weithdai yn cynnwys:

Theori gwaith chwarae

Hwyluso chwareus

Defnyddio asesu risg-budd mewn lleoliad chwarae

Mud and Sparks®

Arfer myfyriol ar gyfer ymarferwyr gwaith chwarae

Datblygu a rheoli mannau chwarae: pecyn cymorth cymunedol

Hybu gweithgarwch corfforol trwy chwarae yn yr awyr agored mewn lleoliadau blynyddoedd cynnar a gofal plant

Hawl i chwarae mewn ysgolion

Ymgynghoriad –  Archwilio’r defnydd o dir ysgol ar gyfer chwarae’r tu allan i oriau addysgu yn eich ysgol 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y gweithdai hyn, cysylltwch â ni.