Yr hyn yr ydym yn ei wneud

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant yn rheolaidd a gwaith chwarae

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Image for Ein Gwaith

Mae Chwarae Cymru’n eiriol dros hawl plant i chwarae. Rydym yn gweithio’n strategol gyda phobl sy'n gwneud penderfyniadau - gwleidyddion ar bob lefel, swyddogion y llywodraeth, adrannau awdurdodau lleol - i ddylanwadu ar ac i hysbysu penderfyniadau fydd yn effeithio ar chwarae plant a phobl ifanc.

Rydym yn gweithio gyda sefydliadau a swyddogion chwarae lleol a rhanbarthol o'r sectorau cyhoeddus a gwirfoddol i gefnogi darparu cyfleoedd chwarae sy'n cyflawni ystod eang anghenion chwarae plant a phobl ifanc.

Mae Chwarae Cymru’n gweithio tuag at, ac yn cydweithio gyda sefydliadau eraill, i gefnogi creu darpariaeth chwarae chwareus a chynhwysol ble y gall pob plentyn a pherson ifanc chwarae.  

Rydym yn gweithio gyda phartneriaid i gefnogi cynyddu sgiliau’r gweithlu chwarae yng Nghymru trwy ddatblygu cymwysterau, hyfforddiant, gweithdai, cynadleddau, seminarau a chyfleodd datblygiad proffesiynol.

Rydym yn darparu gwasanaeth gwybodaeth i gefnogi pawb yng Nghymru sydd â diddordeb mewn, neu sy’n gyfrifol am, chwarae plant, ac rydym yn gweithio gyda sefydliadau eraill i gynyddu ymwybyddiaeth am anghenion chwarae plant a phobl ifanc ymysg y cyhoedd.

Arolwg gwerthuso Chwarae Cymru 2018

Yma yn Chwarae Cymru rydym i gyd yn gweithio’n galed i gefnogi a darparu gwybodaeth i unrhyw un sydd â diddordeb mewn chwarae plant a phobl ifanc yng Nghymru. Mae’n bwysig i ni ein bod yn parhau i wneud hyn yn y modd gorau y gallwn.

Byddai o help i ni pe gallech gymryd ychydig funudau i roi rhywfaint o adborth inni. Mae eich barn yn bwysig inni, a thrwy gwblhau’r holiadur ar-lein hwn byddwch yn hysbysu ein gwaith i’r dyfodol er mwyn sicrhau bod ein gwasanaethau’n ateb eich anghenion.

Rydym yn hapus i glywed unrhyw sylwadau. Mae’r ganmoliaeth yn hyfryd ac mae’r feirniadaeth adeiladol yn ddefnyddiol hefyd er mwyn hysbysu sut y gallwn wella ein gwasanaethau.

Cwblhau’r arolwg

Dyddiad cau ar gyfer cwblhau’r arolwg: 22 Mehefin 2018 

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant yn rheolaidd a gwaith chwarae

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.