Yr hyn yr ydym yn ei wneud

Cefnogwch ni

Image for Ein Gwaith

Mae Chwarae Cymru’n eiriol dros hawl plant i chwarae. Rydym yn gweithio’n strategol gyda phobl sy'n gwneud penderfyniadau - gwleidyddion ar bob lefel, swyddogion y llywodraeth, adrannau awdurdodau lleol - i ddylanwadu ar ac i hysbysu penderfyniadau fydd yn effeithio ar chwarae plant a phobl ifanc.

Rydym yn gweithio gyda sefydliadau a swyddogion chwarae lleol a rhanbarthol o'r sectorau cyhoeddus a gwirfoddol i gefnogi darparu cyfleoedd chwarae sy'n cyflawni ystod eang anghenion chwarae plant a phobl ifanc.

Mae Chwarae Cymru’n gweithio tuag at, ac yn cydweithio gyda sefydliadau eraill, i gefnogi creu darpariaeth chwarae chwareus a chynhwysol ble y gall pob plentyn a pherson ifanc chwarae.  

Rydym yn gweithio gyda phartneriaid i gefnogi cynyddu sgiliau’r gweithlu chwarae yng Nghymru trwy ddatblygu cymwysterau, hyfforddiant, gweithdai, cynadleddau, seminarau a chyfleodd datblygiad proffesiynol.

Rydym yn darparu gwasanaeth gwybodaeth i gefnogi pawb yng Nghymru sydd â diddordeb mewn, neu sy’n gyfrifol am, chwarae plant, ac rydym yn gweithio gyda sefydliadau eraill i gynyddu ymwybyddiaeth am anghenion chwarae plant a phobl ifanc ymysg y cyhoedd.

Cefnogwch ni