Diwrnod Chwarae

Mae'r Diwrnod chwarae yn ddathliad blynyddol yn y DU o hawl plant i chwarae, a gaiff ei gynnal bob blwyddyn ar y dydd Mercher cyntaf ym mis Awst. Bob blwyddyn ceir thema sy'n amlygu testun neu agwedd benodol o chwarae plant.

Mae Chwarae Cymru'n gweld y Diwrnod chwarae fel cyfle i gynyddu ymwybyddiaeth o bwysigrwydd chwarae plant a'r angen am ddarpariaeth chwarae o safon, bob dydd o'r flwyddyn ym mhob cwr o Gymru. Ar y diwrnod Chwarae yn y gorffennol rydym wedi rhoi cyfweliadau radio a theledu a darparu datganiadau i'r wasg ar gyfer papurau newydd a chylchgronau. 

Diwrnod Chwarae yw'r dathliad blynyddol o hawl plant i chware ac fe'i cydlynir gan Chwarae Cymru, Play EnglandPlay Scotland a PlayBoard Northern Ireland.

Bydd Diwrnod Chwarae 2019 yn digwydd Ddydd Mercher 7 Awst. 

Rydym yn falch i gyhoeddi mai thema 2019 yw: Mae Chwarae’n Adeiladu Plant.

Mae thema Diwrnod Chwarae 2019 yn anelu i bwysleisio’r amrywiol ffyrdd y mae chwarae o fudd i blant a phobl ifanc.

  • Mae Chwarae’n Creu Cyfeillgarwch – mae chwarae’n caniatáu i blant ryngweithio gydag eraill, datblygu perthnasau, ymdopi â gwrthdaro, a dysgu parch a goddefgarwch.
  • Mae Chwarae’n Cynyddu Gwytnwch – mae chwarae’n rhoi hwb i hyder plant, i’w creadigedd, eu sgiliau datrys problemau a’u dyfalbarhad, gan eu galluogi i ymdopi â straen a heriau trwy gydol bywyd.
  • Mae Chwarae’n Hybu Iechyd a Lles – mae bod yn egnïol trwy chwarae’n helpu plant yn gorfforol ac yn emosiynol, gan gyfrannu at eu hiechyd a’u hapusrwydd.
  • Mae Chwarae’n Creu Cymunedau – mae chwarae’n caniatáu i blant ddysgu am y byd o’u hamgylch, creu cysylltiadau, a datblygu ymdeimlad o hunaniaeth ac o berthyn.

Gallwch gymryd rhan yn y Diwrnod Chwarae trwy:

  • Gynnal dathliad Diwrnod Chwarae – yn fawr neu fach, bydd beth bynnag y byddwch yn ei wneud yn helpu i gynyddu ymwybyddiaeth am hawl plant a phobl ifainc i chwarae. Cofrestrwch eich digwyddiad ar-lein
  • Helpu i ledaenu’r gair am Diwrnod Chwarae – postiwch, trydarwch, blogiwch! Helpu i ledaenu’r gair am hawl ac angen plant i chwarae – #Playday2018.
  • Gofrestru i fod yn gefnogwr Diwrnod chwarae – os yw eich sefydliad chi’n frwd dros chwarae plant a phobl ifainc, beth am fod yn gefnogwr ymgyrch?
  • Dilynwch ni ar gyfryngau cymdeithasol – Facebook a Twitter.

 

Ceir rhagor o wybodaeth ar wefan Diwrnod Chwarae.

Adnoddau eraill

Cynhyrchwyd yr adnoddau hyn ar gyfer ymgyrchoedd Diwrnod Chwarae yn y gorffennol ond efallai y byddent o ddefnydd gyda chynllunio digwyddiadau eleni.

Get organised guide (2010)

Playday - Your guide to holding an inclusive event

Playday event planning checklist

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.