Cyhoeddiadau

Cefnogwch ni

 • TAFLENNI GWYBODAETH
 • Mathau chwarae

  Chwarae Cymru, Hydref 2017

  Mae’r daflen wybodaeth yma yn archwilio’r 16 math chwarae – gan gynnwys chwarae creadigol, chwarae gwyllt, chwarae dwfn a chwarae cymdeithasol. Mae hefyd yn cynnwys cymhariaethau rhwng rhai o’r mathau chwarae. Mae’r amrywiol fathau chwarae’n anelu i ddisgrifio’r ystod lawn o ymddygiadau chwarae plant a sut y gallent gyfrannu at ddatblygiad corfforol, meddyliol ac emosiynol plant. Mae hwyluso’r mathau chwarae yn ymarferol, er mwyn sicrhau bod plant yn profi ystod o gyfleoedd a phrofiadau, yn galw am le, caniatâd ac amrywiaeth.

  Anelir y daflen wybodaeth yma at weithwyr chwarae ond mae hefyd yn ddefnyddiol ar gyfer ymarferwyr mewn lleoliadau blynyddoedd cynnar ac ysgolion.

  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Chwarae, gwaith chwarae a bwyd

  Sue Bradshaw, Awst 2017

  Mae’r daflen wybodaeth yma’n archwilio’r agenda iechyd gyfredol, chwarae ac iechyd, sut y gellir darparu bwyd mewn lleoliad gwaith chwarae, yn ogystal â gwerthoedd ac agweddau tuag at fwyd. Mae hefyd yn cynnwys astudiaethau achos o Gwm Gwenfro yn Wrecsam, Meriden Adventure Playground yn Birmingham a Glamis Adventure Playground yn Llundain. 

  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Chwarae a thechnoleg ddigidol

  Chris Martin, Gorffennaf 2017

  Mae’r daflen wybodaeth yma - Chwarae a thechnoleg ddigidol - yn bwrw golwg feirniadol ar ddefnydd plant a phobl ifanc o ffonau symudol a dyfeisiau symudol eraill, gan ganolbwyntio ar chwarae. Archwilir y modd y bydd plant yn defnyddio dyfeisiau yn eu chwarae, yn ogystal â gwahanol safbwyntiau ac awgrymiadau i gynorthwyo pobl sy’n gweithio gyda phlant.

  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Cyfranogaeth ac ymgynghori gyda phlant

  Play Wales, June 2016

  This information sheet explores participation and consulting with children in the playwork context. It also aims to consider why and how we can consult with children in a meaningful way without unnecessarily interrupting their time and freedom to play.    

  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Hybu gweithgarwch corfforol trwy chwarae’r tu allan mewn lleoliadau blynyddoedd cynnar

  Chwarae Cymru, Ebrill 2016

  Mae’r daflen wybodaeth hon yn archwilio sut fydd chwarae’n cyfrannu at les corfforol plant a sut y gall ymarferwyr y blynyddoedd cynnar ddarparu caniatâd, amser a lle, yn ogystal â sicrhau bod deunyddiau ar gael, ar gyfer chwarae. Mae hefyd yn cynnig cyngor ymarferol ar gyfer bod yn synhwyrol ynghylch iechyd a diogelwch.

  Mae’r daflen wybodaeth hon yn anelu i gefnogi ymarferwyr y blynyddoedd cynnar i ddarparu gweithgarwch corfforol trwy chwarae’r tu allan yn eu lleoliadau.

  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Pam gwneud amser i chwarae?

  Chwarae Cymru, Mawrth 2016

  Mae’r daflen wybodaeth yn cynnig cefnogaeth i ddarparwyr chwarae i eiriol dros ddarpariaeth chwarae wedi ei staffio. Mae’n dangos pam fod chwarae mor bwysig ac mae’n archwilio buddiannau darpariaeth chwarae wedi ei staffio i blant ac i’r gymuned ehangach.

  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Gwaith chwarae: beth sy’n ei wneud mor arbennig?

  Chwarae Cymru, Ionawr 2016

  Mae’r daflen wybodaeth hon yn cynnig trosolwg o’r hyn sy’n unigryw am waith chwarae a rôl y gweithiwr chwarae. Mae’n disgrifio sut mae gwaith gweithwyr chwarae yn cysylltu â’r Egwyddorion Gwaith Chwarae yn nhermau hwyluso chwarae plant ac effaith y gweithiwr chwarae a’i ymyrraeth ar chwarae plant a’r gofod chwarae. Mae hefyd yn cynnwys rhestr wirio ar gyfer hwyluso gofod cydadferol.

  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Cynyddu gwytnwch – pwysigrwydd chwarae

  Chwarae Cymru, Tachwedd 2015 

  Mae’r daflen wybodaeth hon yn archwilio sut mae chwarae plant yn cyfrannu at wytnwch ac sut allwn ni fel oedolion gefnogi plant i ddatblygu gwytnwch trwy chwarae. Mae hefyd yn manylu ar sut mae chwarae’n rhan annatod o blentyndod.

  Rydym yn cyhoeddi’r daflen wybodaeth yma i ddathlu Diwrnod Byd-eang y Plant, y Cenhedloedd Unedig (20 Tachwedd) sy’n nodi’r dyddiad y mabwysiadwyd y Confensiwn ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP) ym 1989.

  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Digonolrwydd chwarae yng Nghymru

  Chwarae Cymru, Hydref 2015

  Cymru yw’r wlad gyntaf yn y byd i ddeddfu ar chwarae plant trwy’r Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010. Mae ‘Dyletswydd Digonolrwydd Chwarae’ Llywodraeth Cymru, fel y’i hadnabyddir bellach, yn gosod dyletswydd ar bob awdurdod lleol yng Nghymru i asesu a darparu cyfleoedd chwarae digonol i blant yn eu hardal.

  Mae’r daflen wybodaeth hon yn cynnig trosolwg cryno o’r Dyletswydd Digonolrwydd Chwarae a’r broses asesu mae’n rhaid i awdurdodau lleol ei ymgymryd. Mae hefyd yn disgrifio nod Llywodraeth Cymru i greu gwlad chwarae-gyfeillgar trwy ddarparu amser, lle a chaniatâd i blant chwarae.

  Mae’r daflen wybodaeth yn anelu i gynnig gwell dealltwriaeth am ddigonolrwydd chwarae yng Nghymru i’r rheiny lle nad yw eu gwaith yn ymwneud yn uniongyrchol â chwarae plant neu sydd ddim yn gyfarwydd â’r ddeddfwriaeth.

  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Chwarae mewn ysbytai

  Chwarae Cymru, Medi 2015

  Mae’r daflen wybodaeth hon yn anelu i ddisgrifio rôl arbenigwr chwarae iechyd o ran cefnogi’r broses chwarae er mwyn galluogi plant sy’n sâl i gyfaddasu i’r lleoliad gofal iechyd ac i gyfranogi mwy yn y gofal y maent yn ei dderbyn, ac mae’n archwilio’r gwahanol fathau o ymyriadau chwarae a ddefnyddir i gynorthwyo plant a theuluoedd i ddeall salwch a thriniaethau’n well. Mae’r daflen wybodaeth hefyd yn disgrifio’r pwysigrwydd darparu cyfleoedd a gofodau chwarae ar gyfer plant mewn ysbytai neu sefyllfaoedd cymunedol, fel hosbisau plant.

  Rydym yn cyhoeddi’r daflen wybodaeth newydd hon i nodi Wythnos Genedlaethol Chwarae mewn Ysbytai 2015 (28 Medi – 2 Hydref).

  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Chwarae: iechyd meddwl a lles

  Chwarae Cymru, Awst 2015

  Mae’r daflen wybodaeth hon yn egluro yn gryno pwysigrwydd chwarae ar gyfer datblygiad yr ymennydd a iechyd meddwl, yn ogystal â archwilio sut mae chwarae yn cyfrannu at le emosiynol plant a sut mae’n cydgysylltu â’r ‘Pum Ffordd at Les’. 

  Cyhoeddwyd y daflen wybodaeth i ddathlu Diwrnod Chwarae 2015.

  Lawrlwytho Image
 • Gwneud digwyddiadau cymunedol yn chwareus

  Chwarae Cymru, Mehefin 2015 

  Bwriad y daflen wybodaeth yw cynorthwyo cymunedau i wneud eu digwyddiadau lleol yn fwy chwareus, sut i gael gafael ar adnoddau ac mae hefyd yn cynnig syniadau syml, rhad.

  Er mwyn dathlu The Big Lunch, The Eden Project 7 Mehefin 2015 rydym wedi diweddaru y daflen wybodaeth hon. Yn wreiddiol, cyhoeddwyd y daflen wybodaeth hon yn 2012, mewn partneriaeth â Fair Share a’r Sefydliad Cymunedol yng Nghymru. 

  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Pam mae chwarae’n bwysig a’r hyn y gall pob un ohonom ei wneud yn ei gylch

  Play Wales and Cadw, May 2015

  This information sheet, aimed at parents and carers, explores the importance of playing outside and contact with nature for all children and their families and it provides tips for supporting children to play out confidently. 

  This information sheet was published to celebrate National Children's Day UK (17 May 2015)

  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Yr Egwyddorion Gwaith Chwarae - arolwg

  Chwarae Cymru, Mawrth 2015

  Mae’r daflen wybodaeth yn anelu i gynnig arolwg o’r Egwyddorion Gwaith Chwarae sy’n sefydlu’r fframwaith proffesiynol a moesegol ar gyfer gwaith chwarae. Yn ogystal â disgrifio datblygiad yr Egwyddorion Gwaith Chwarae mae’r daflen wybodaeth hefyd yn fras, yn archwilio etheg a gwaith chwarae.

  Cyhoeddwyd y daflen wybodaeth hon i ddathlu Dydd G?yl Dewi (1 Mawrth) yma yng Nghymru. 

  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Eiriolaeth a chyfathrebu

  Chwarae Cymru, Ionawr 2015 

  Mae’r daflen wybodaeth hon yn anelu i gynnig cyflwyniad i eirioli dros chwarae a gwaith chwarae. Mae wedi ei anelu tuag at unryw un sydd â diddordeb mewn neu sydd â chyfrifoldeb am chwarae plant; mae’n cynnig esiamplau o sefyllfaoedd ble allem ni weithredu fel eiriolwyr ac awgrymiadau o ddulliau allwn ni eu defnyddio i eiriol dros chwarae a gwaith chwarae.

  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Beth yw chwarae a pham ei fod yn bwysig?

  Chwarae Cymru, Tachwedd 2014 

  Mae’r daflen wybodaeth yn anelu i ateb dau gwestiwn: beth yw chwarae? A pam fod chwarae’n bwysig? Mae’r daflen wybodaeth yn ymdrechu i ddwyn ynghyd y datganiadau mwyaf uchel eu parch am chwarae er mwyn darparu dadansoddiad cynhwysfawr.

  Cyhoeddwyd y daflen wybodaeth hon i gyd-fynd â Diwrnod Byd-Eang y Plant y Cenhedloedd Unedig ar 20 Tachwedd 2014. 

  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Diogelu plant

  Sue Bradshaw, Mawrth 2013

  Mae’r daflen wybodaeth hon yn cynnig polisïau a gweithdrefnau mewn perthynas â diogelu plant ar gyfer eu mabwysiadu a’u haddasu mewn sefyllfaoedd chwarae. Mae hefyd yn cynnwys canllawiau ar sut i ymateb i ddatgeliadau a chyngor ar gefnogi amddiffyn plant rhag niwed yn y dyfodol.

  Mae hon yn fersiwn wedi ei diweddaru o’r daflen wybodaeth Diogelu ein plant a gyhoeddwyd gan Chwarae Cymru yn 2008.

  Mae cynhyrchiad y daflen wybodaeth hon wedi ei ariannu gan Lywodraeth Cymru.

  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Ysbrydoli dysgwyr: sut i fod yn hyfforddwr mwy effeithiol

  Chwarae Cymru, Mawrth 2013 

  Mae’r daflen wybodaeth hon yn edrych ar sut y gall hyfforddwyr ac aseswyr gefnogi dysgwyr a chynyddu effeithlonrwydd hyfforddiant gwaith chwarae. Trwy wneud defnydd o waith Paul Ginnis ac eraill, mae’r daflen wybodaeth yn pwysleisio egwyddorion allweddol y tu ôl i ddysgu effeithlon. Mae’n cynnig gwybodaeth eglur a chryno ar sut y gall hyfforddwyr ac aseswyr gwaith chwarae gefnogi dysgwyr.

  Mae cynhyrchiad y daflen wybodaeth hon wedi ei ariannu gan Lywodraeth Cymru.

  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Chwarae: darpariaeth cynhwysol

  Chwarae Cymru/Di Murray, Mawrth 2013 

  Mae’r daflen wybodaeth hon yn archwilio’r rhwystrau agweddol, amgylcheddol a sefydliadol sy’n wynebu plant a phobl ifanc anabl wrth gael mynediad i ddarpariaeth chwarae – a sut allwn ni fel darparwyr chwarae a gweithwyr chwarae eu goresgyn. Mae hefyd yn cynnwys astudiaethau achos a’r wybodaeth ddiweddaraf am bolisi.

  Gweithiodd Chwarae Cymru mewn partneriaeth â Di Murray i gynhyrchu’r daflen wybodaeth hon. Mae’n fersiwn wedi ei diweddaru o’r daflen wybodaeth Chwarae cynhwysol a gyhoeddwyd gan Chwarae Cymru yn 2007.

  Mae cynhyrchiad y daflen wybodaeth hon wedi ei ariannu gan Lywodraeth Cymru.

  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Amddifadedd chwarae: ei effaith, y canlyniadau a photensial gwaith chwarae

  Yr Athro Fraser Brown, Mawrth 2013

  Mae’r daflen wybodaeth hon yn cynnig diffiniad o amddifadedd chwarae ac mae’n archwilio ei effaith a’r oblygiadau ar gyfer cymdeithas. Wrth dynnu ar ei ymchwil a’i brofiadau ei hun mae’r awdur yn archwilio canlyniadau amddifadedd chwarae llwyr a photensial gwaith chwarae.

  Mae cynhyrchiad y daflen wybodaeth hon wedi ei ariannu gan Lywodraeth Cymru.

  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Rôl oedolion mewn chwarae plant

  Chwarae Cymru, Mawrth 2013

  Mae’r daflen wybodaeth hon yn archwilio pam fod chwarae o bwys a beth all pob un ohonom wneud amdano. Mae’n cynnig cymorth i oedolion wrth ddeall y modd gorau y gallant fynd ati i ddarparu amser, lle, caniatâd a deunyddiau er mwyn i blant chwarae. Mae hefyd yn cynnig awgrymiadau ar sut y dylem weithredu er mwyn hyrwyddo ac amddiffyn hawl plant i chwarae.

  Mae cynhyrchiad y daflen wybodaeth hon wedi ei ariannu gan Lywodraeth Cymru. 

  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Chwarae a'r blynyddoedd cynnar: genedigaeth i saith oed

  Janet Moyles, Mawrth 2013

  Mae’r daflen wybodaeth hon, a ysgrifennwyd gan Janet Moyles, yn archwilio beth yn union yw chwarae a’i bwysigrwydd i ddatblygiad plant yn y blynyddoedd cynnar (o enedigaeth i saith mlwydd oed). Mae hefyd yn archwilio pwysigrwydd rolau oedolion, eiriolaeth a hawl y plentyn i chwarae.

  Mae cynhyrchiad y daflen wybodaeth hon wedi ei ariannu gan Lywodraeth Cymru. 

  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Chwarae a risg

  Tim Gill, Mawrth 2013

  Mae’r daflen wybodaeth Chwarae a risg yn anelu i amlinellu pam fod angen agwedd gytbwys, feddylgar tuag at reoli risgiau mewn chwarae plant. Mae’n anelu hefyd i gynnig trosolwg o asesu risg-budd, y mae llawer yn cydnabod sy’n agwedd addas.

  Mae cynhyrchiad y daflen wybodaeth hon wedi ei ariannu gan Lywodraeth Cymru. 

  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Cyfranogiad plant mewn cynllunio ac asesu

  Chwarae Cymru, Gorffennaf 2012

  Datblygwyd y daflen wybodaeth hon a'r dogfennau cysylltiedig isod i gefnogi awdurdodau lleol gyda chyfranogiad a chynnwys plant a phobl ifainc mewn prosesau cynllunio ac asesu.

  Lawrlwytho Image
 • Paratoi ar gyfer Asesiadau Digonolrwydd Chwarae

  Chwarae Cymru, Mehefin 2012

  Cynhyrchwyd y daflen wybodaeth hon a'r dofennau cysylltiedig i gefnogi awdurdodau lleol a'u partneriaid i baratoi ar gyfer Asesiadau Digonolrwydd Chwarae.

  Lawrlwytho Image
 • Mannau chwarae: cynllunio a dylunio

  Chwarae Cymru, Ebrill 2012

  Mae'r daflen wybodaeth hon yn archwilio newidiadau syml a rhad a gwelliannau hir dymor ar raddfa fwy sylweddol y gallwn ni i gyd gyfrannu tuag atynt er mwyn gwneud mannau chwarae yn fwy deniadol i bob aelod o'r gymuned.

  Lawrlwytho Image
 • Mannau chwarae: cwynion cyffredin ac atebion syml

  Chwarae Cymru, Mawrth 2012

  Mae'r daflen wybodaeth hon yn archwilio atebion syml i ddatrys cwynion cyffredin a wneir am fannau chwarae ac sut y gall pob un ohonom wneud gwelliannau syml i ardal chwarae leol er mwyn ei wneud yn safle fwy deiniadol i bob aelod o'r gymuned.

  Lawrlwytho Image
 • Chwarae: iechyd a lles

  Chwarae Cymru, Mawrth 2012

  Taflen wybodaeth sy'n darparu gwybodaeth pam fod chwarae'n hanfodol i iechyd a lles plant ac mae'n archwilio ffyrdd i ymateb i angen plant am fwy o amser a lle ar gyfer chwarae'n rhydd.

  Lawrlwytho Image
 • Pam gwaith chwarae?

  Chwarae Cymru, 2010

  Mae'r daflen wybodaeth hon yn amlinellu pam fod chwarae'n bwysig a'r modd y mae darpariaeth chwarae wedi ei staffio'n cefnogi plant mewn cymunedau lleol i dderbyn eu hawl i chwarae yn eu cymdogaeth eu hunain.

  Lawrlwytho Image
 • Amddifadaid chwarae

  Bob Hughes, Play Education, 2003

  Taflen wybodaeth ar effeithiau amddifadiad chwarae. Hawlfraint Play Education.

  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image

Cefnogwch ni