Cyhoeddiadau

Cefnogwch ni

 • FFOCWS AR CHWARAE
 • Rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf

  Ym mis Hydref 2016 cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y dylai’r rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf ddatblygu gwasanaethau sy’n ymdrin â bylchau a nodwyd yn y ddarpariaeth i rieni a phobl ifanc. Mae gan blant hawl i chwarae, ond er bod cydnabyddiaeth gynyddol i hynny, mae angen amlygu o hyd sut gall chwarae a darpariaeth gwaith chwarae â staff gael effaith gadarnhaol ar blant a theuluoedd sy’n profi tlodi.

  Mewn ymateb, mae Chwarae Cymru wedi cynhyrchu'r rhifyn hwn o Ffocws ar chwarae sy'n disgrifio sut y gall gwasanaethau chwarae a gwaith chwarae ymdrin â bylchau mewn darpariaeth gwasanaethau ar gyfer rhieni a phobl ifanc yn ogystal â chyfrannu tuag at atal Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod (ACEs) a lleddfu’r effaith ar blant a phobl ifanc sy’n byw mewn amgylchiadau anodd.

  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Gweithwyr proffesiynol iechyd y cyhoedd

  Mae plant a phobl ifanc angen ac mae ganddynt hawl i gael amser a mannau o safon ar gyfer chwarae fel rhan o’u bywydau bob dydd yn eu cymunedau eu hunain.

  Mae’n cynnwys gwybodaeth am:

  • bwysigrwydd chwarae ar gyfer iechyd a lles plant
  • chwarae a gweithgarwch corfforol
  • chwarae a lles emosiynol
  • mynd i’r afael a Phrofiadau yn Ystod Plentyndod trwy chwarae
  • creu amser ar gyfer chwarae’r tu allan mewn lleoliadau
  • rôl ysgolion iach
  • rôl gweithwyr proffesiynol iechyd y cyhoedd wrth hybu chwarae.
  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Cynghorau tref a chymuned

  Mae cynghorau tref a chymuned, ac felly gynghorwyr hefyd, yng Nghymru mewn sefyllfa dda i fod yn hyrwyddwyr chwarae ar ran y cymunedau y maent yn eu gwasanaethu ac yn byw ynddynt.

  Mae’n cynnwys gwybodaeth am:

  • Polisïau cenedlaethol a rhyngwladol yn ymwneud â chwarae
  • Datblygu a rheoli mannau i chwarae
  • Gwneud amser ar gyfer chwarae
  • Sicrhau caniatâd ar gyfer chwarae.
  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image

Cefnogwch ni