Cyfleoedd ariannu cyfredol

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Image for Cyfleoedd ariannu cyfredol

Dyma ddetholiad o gyfleoedd ariannu cyfredol sydd yn agored ar gyfer ceisiadau.

Cronfa Plant a Phobl Ifanc

Mae Cronfa Plant a Phobl Ifanc yn cefnogi prosiectau arloesol sydd yn gweithio i wella a chodi dyheadau plant a phobl ifanc sydd o dan anfantais mewn cymunedau ledled Cymru.

Mae grantiau rhwng £1,000 a £10,000 ar gael ar gyfer grwpiau cymunedol, elusennau a mentrau cymdeithasol sy'n rhedeg prosiectau i gefnogi plant a phobl ifanc lleol.

Mae enghreifftiau o brosiectau a gefnogwyd yn flaenorol yn mynd i'r afael â'r themâu canlynol:

 • Cynyddu hunan-barch neu wella sgiliau
 • Ysgogi pobl ifanc ac ehangu eu profiadau
 • Gwella iechyd a lles trwy gwnsela, mentora, meithrin a chynghori.

 
Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 31 Hydref 2018 

Rhagor o wybodaeth

Magic Little Grants Fund

Mae Localgiving yn gweithio mewn partneriaeth â’r Ymddiriedolaeth Gymunedol Cod Post i gynnig dros 400 o grantiau o £500 i elusennau bach a grwpiau cymunedol i redeg prosiectau sy’n hybu pobl i gymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol.

Fel rhan o’r Magic Little Grant, bydd ymgeiswyr llwyddiannus hefyd yn derbyn aelodaeth flynyddol Localgiving gwerth £96.00.

I fod yn gymwys, mae rhaid i’r prosiect gael ei gynnal yng Nghymru, Lloegr neu Yr Alban ac yn cynnwys un o'r themâu canlynol:

 • Goresgyn rhwystrau rhag cymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol mewn ffyrdd creadigol
 • Cynyddu cydlyniad cymdeithasol trwy ddatblygu mynediad i chwaraeon a gweithgareddau hamdden eraill.


Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 31 Hydref 2018

Rhagor o wybodaeth

Grant Gofal Plant Busnes Cymru

Mae Busnes Cymru yn cynnig cyfle i ddarparwyr gofal plant yng Nghymru ymgeisio am Grant Gofal Plant. Pwrpas y grant yw annog darparwyr yng Nghymru i ehangu lleoedd gofal plant newydd i blant gydag anghenion ychwanegol neu arbennig er mwyn cefnogi Cynnig Gofal Plant 30 awr Llywodraeth Cymru.

Ond darparwyr gofal plant sydd wedi eu lleoli a’u cofrestru yng Nghymru sy’n gymwys i ymgeisio. Bydd angen i chi fod wedi cofrestru gyda gwasanaeth Busnes Cymru ac Arolygiaeth Gofal Cymru i gael mynediad at y grant.

Rhagor o wybodaeth

The Ragdoll Foundation – Cynllun Grantiau Agored

Mae Cynllun Grantiau Agored y Ragdoll Foundation yn cefnogi sefydliadau sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc gan ddefnyddio'r celfyddydau a chyfryngau creadigol. Mae grantiau hyd at £50,000 ar gael ond bydd y rhan fwyaf o grantiau rhwng £5,000 ac £20,000. 

Mae’r Sefydliad yn edrych i gefnogi prosiectau sy’n:

 • amlygu p?er y celfyddydau a chreadigrwydd a'u p?er trawsffurfiol i blant a phobl ifanc
 • hybu datblygiad plant trwy eu meddwl dychmygus
 • sicrhau gwerthusiad effeithiol o brosiectau i hyrwyddo rhannu a dysgu
 • dangos sut y gellir clywed pryderon plant.
   

Mae gan y Ragdoll Foundation ddiddordeb mewn ariannu prosiectau a fydd o fudd i blant hyd at 10 mlwydd oed ond ystyrir prosiectau a fydd o fudd i bobl ifanc hyd at 18 mlwydd oed. 

Rhagor o wybodaeth

Sefydliad Wesleyan

Mae grantiau o hyd at £2,000 ar gael ar gyfer grwpiau ac elusennau cofrestredig gydag incwm o £250,000 neu lai sy’n gweithio yn ninas a sir Gaerdydd. Mae’r Sefydliad Wesleyan yn anelu at gynnig cefnogaeth yn y meysydd canlynol: 

 • Iechyd – prosiectau sy’n gweithio i wella iechyd a lles y gymuned leol
 • Addysg – prosiectau sy’n gweithio i hyrwyddo addysg a dysgu gydol oes
 • Cymdeithasol – prosiectau sy’n creu datrysiadau arloesol i heriau cymdeithasol, gan hyrwyddo cydlyniant cymunedol a datblygu gwytnwch mewn cymunedau.

 
Mae elusennau cofrestredig, grwpiau nid er elw cyfansoddiadol a mudiadau sy’n rhedeg prosiectau a gweithgareddau er budd eu cymuned leol yn gymwys i ymgeisio ar gyfer y grant. 

Rhagor o wybodaeth

Track 2000 Grant Legacy Fund

Mae Track 2000 yn darparu grantiau ar gyfer elusennau bychain cofrestredig a grwpiau gwirfoddol sy'n gwneud gwahaniaeth i unigolion, teuluoedd a chymunedau yn ne Cymru. Gall Track 2000 ariannu prosiect neu fudiad gyda rhwng £5,000 a £35,000 ar gyfer costau cyllid neu gyfalaf. Gall prosiectau barhau am hyd at ddwy flynedd. 

Mae grantiau ar gael ar gyfer: 

 • Addysg a hyfforddiant
 • Gwelliannau amgylcheddol
 • Cryfhau cymunedau difreintiedig.
   

Rhagor o wybodaeth

The Steve Morgan Foundation

Mae’r Steve Morgan Foundation yn cefnogi prosiectau sy’n cael effaith bositif ar les bobl a safon byw yng Ngogledd Cymru, Glannau’r Mersi, Swydd Gaer, a Gogledd Swydd Amwythig.

Mae’r Rhaglen Prif Grant yn cynnig cefnogaeth i elusennau, sefydliadau a grwpiau cymdeithasol sy’n helpu: plant a theuluoedd, yr henoed, rhai gydag anableddau a rhai sy’n ynysig yn gymdeithasol.

Am fwy o wybodaeth ebostiwch neu galwch 01829 782808

Rhagor o wybodaeth

Foyle Foundation

Mae Cynllun Grantiau Bychain y Foyle Foundation wedi ei ddylunio i gefnogi elusennau bychain yn y UK, yn bennaf y rheiny sy’n gweithio ar lawr gwlad ac ar lefel cymuned leol, ar draws amrywiaeth eang o weithgareddau.

Mae’r Foyle Foundation yn bwriadau rhoi grantiau blwyddyn rhwng £1,000 a £10,000 ar gyfer costau craidd, offer neu ariannu prosiect i elusennau sy’n gallu dangos y byddai grant o’r fath yn gwneud gwahaniaeth sylweddol i’w gwaith.

Rhagor o wybodaeth

Carriers for Causes

Ariennir rhaglen grantiau ‘Carriers for Causes’ One Stop drwy’r arian a godir o’r tâl 5c am fagiau siopa yn siopau One Stop yng Nghymru, Lloegr a’r Alban. Mae grantiau hyd at £1,000 ar gael i brosiectau sydd o fudd i gymunedau lleol o fewn dwy filltir i un o siopau One Stop ym Mhrydain.

Rhaid i brosiectau gyflawni o leiaf un o'r canlyniadau canlynol:

 • Gwella bywydau pobl ifanc.
 • Gwella bywydau pobl hŷn.
 • Hyrwyddo gweithgarwch corfforol.
 • Gwella iechyd neu lesiant.
 • Cynyddu diogelwch cymunedol.
 • Gwarchod neu wella'r amgylchedd lleol.
   

Dyma rai enghreifftiau o brosiectau cymwys, ond nid yw wedi'i gyfyngu i'r rhain:

 • Digwyddiadau cymunedol untro megis treuliau diwrnod hwyl yn y gymuned, gwersyll haf i bobl ifanc, costau gwibdeithiau ar gyfer clybiau neu fudiadau cymunedol
 • Prynu eitemau i gynnal prosiect megis cyfarpar meddygol arbenigol, deunyddiau celf a chrefft ar gyfer gweithdy, deunyddiau marchnata ar gyfer achlysur arbennig
 • Gwella adeiladau cymunedol megis peintio, gwaith ailwampio mewn hosbis, cytiau sgowtiaid neu geidiaid neu ganolfan gymunedol.
   

Rhaglen dreigl yw hon, a derbynnir ceisiadau drwy gydol y flwyddyn.

Rhagor o wybodaeth

Rhaglen Prif Grantiau BBC Plant mewn Angen

Mae’r rhaglen Prif Grantiau BBC Plant mewn Angen yn cynnig cyllid o £10,000 neu mwy dros gyfnod o dair blynedd i elusennau neu sefydliadau dielw sy’n cefnogi plant neu bobl ifanc o dan 18 mlwydd oed.

Mae’r anfanteision yn cynnwys:

 • Salwch, caledi, cam-drin neu esgeuluso.
 • Unrhyw fath o anabledd
 • Anawsterau ymddygiadol neu seicolegol
 • Byw mewn tlodi neu sefyllfaoedd o amddifadedd.

 
Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau'r flwyddyn: 13 Medi 2018.

Rhagor o wybodaeth

Rhaglen Grantiau Bychain BBC Plant mewn Angen

Mae’r rhaglen Grantiau Bychain BBC Plant mewn Angen yn cynnig cyllid o hyd at £10,000 dros gyfnod o dair blynedd i elusennau neu sefydliadau dielw sy’n cefnogi plant neu bobl ifanc o dan 18 mlwydd oed.

Mae gan y rhaglen Grantiau Bychain yr un meini prawf a’r rhaglen Prif Grantiau uchod.

Dyddiadau cau ar gyfer ceisiadau: 2 Medi 2018 ac 2 Rhagfyr 2018.

Rhagor o wybodaeth

Bags of Help Tesco

Defnyddir cynllun grantiau cymunedau lleol Bags of Help Tesco i ariannu miloedd o brosiectau cymunedol ledled y DU. Erbyn hyn mae Bags of Help ar agor i geisiadau gan grwpiau cymunedol drwy’r amser.

Yn dilyn proses o lunio rhestr fer bydd pleidlais fisol rhwng tri prosiect cymunedol mewn siopau Tesco yng Nghymru, Lloegr a’r Alban. Ym mhob rhanbarth bydd y prosiect sydd wedi derbyn y mwyaf o bleidleisiau ym mhob siop yn eu rhanbarth yn derbyn grant hyd at £5000. Bydd y prosiect yn yr ail safle yn derbyn hyd at £2000 a’r trydydd yn derbyn hyd at £1000. Rhoddir grantiau i fudiadau cymunedol neu wirfoddol (gan gynnwys elusennau/cwmniau cofrestredig), ysgolion, cynghorau plwyf/trefol ac awdurdodau lleol a darparwyr tai cymdeithasol.

Rhagor o wybodaeth

Cronfa Gymunedol Viridor a Prosiect Gwyrdd

Gall cynlluniau cymunedol ledled y De fanteisio ar gronfa ac ynddi £50,000 y flwyddyn dros y 25 mlynedd nesaf trwy bartneriaeth werdd newydd. Mae Viridor, y cwmni sy'n gweithio gyda'r 'Prosiect Gwyrdd' sef partneriaeth rhwng cynghorau, wedi cyhoeddi lansiad Cronfa Gymunedol newydd i gefnogi prosiectau yng Nghaerffili, Caerdydd, Sir Fynwy, Casnewydd a Bro Morgannwg.

Gall mudiadau a phrosiectau cymunedol wneud cais am hyd at £3000.

Rhagor o wybodaeth

Fields in Trust County Fund

Mae Fields in Trust yn cynnig grantiau i safleoedd sydd wedi eu gwarchod dan y ‘Queen Elizabeth II Fields Challenge’.

Mae’r ariannu ar gael i brosiectau sy’n cwrdd â un o’r amcanion canlynol:

 • Cynyddu cyfranogiad mewn chwaraeon neu chwarae
 • Gwella adnoddau ar gyfer chwaraeon neu chwarae
 • Adeiladu cydlyniant cymunedol a lles
 • Gwella’r amgylchedd leol.
   

Mae enghreifftiau o’r hyn y bydd Fields in Trust yn ei ariannu yn cynnwys: offer meysydd chwarae a gwelliannau i adnoddau sy’n bodoli eisoes.

Mae ariannu dal ar gael yng Nghymru a’r Alban, yn ogystal â nifer o siroedd yn Lloegr.

Rhagor o wybodaeth

Biffa Award

Trwy ei thema Hamdden mae Biffa Award yn cynnig grantiau i brosiectau sy’n trawsnewid mannau agored er budd y gymuned, gan gynnig mwy o gyfleoedd iddynt gymryd rhan mewn gweithgareddau hamdden. Mae enghreifftiau o brosiectau sy’n disgyn i’r categori hwn yn cynnwys mannau gwyrdd, llwybrau coedwigol, adnoddau chwaraeon a gerddi cymunedol.

Mae grantiau bychain rhwng £250 a £10,000 ar gael.

Rhagor o wybodaeth

Community Plus gan Sefydliad Santander

Gall elusennau cofrestredig yn y Deyrnas Unedig sydd â phrosiectau lleol o fudd i bobl dan anfantais ymgeisio am grantiau gwerth hyd at £5,000 i gynorthwyo â chostau penodol prosiectau lleol.

Bwriedir y cyllid i gynorthwyo â chost cyflogau, cyfarpar a deunyddiau sy'n ymwneud yn uniongyrchol â phrosiectau sydd o fudd i bobl dan anfantais yn ardal leol yr ymgeisydd. Mae Santander am ariannu elfen gyfan yn hytrach na gwneud cyfraniad at gyllideb ehangach.

Mae modd ymgeisio unrhyw bryd.

Rhagor o wybodaeth

Cronfa Plant Archesgob Cymru

Sefydlwyd y gronfa i gefnogi plant mewn angen a’u teuluoedd a chymunedau lleol. Mae ymgeiswyr llwyddiannus yn cynnwys cynlluniau chwarae cymunedol.

Gall grantiau amrywio o £100 i £5000.

Mae’r Bwrdd Ymddiriedolwyr yn cwrdd ddwywaith y flwyddyn i ystyried ceisiadau.

Rhagor o wybodaeth

Ymddiriedolaeth Elusennol Yapp

Mae'r Ymddiriedolaeth yn cyllido categorïau gwaith megis: pobl oedrannus; plant a phobl ifanc; pobl gydag anableddau neu broblemau iechyd meddwl; pobl sy'n ceisio goresgyn problemau fel caethiwed, cam-drin, problemau perthynas, hanes o droseddu; a dysgu gydol oes.

Rhaid i ymgeiswyr fod â statws elusennol, cyfansoddiad ac wedi gweithredu ers tair blynedd o leiaf, ynghyd â throsiant arferol o lai na £40,000 y flwyddyn.

Rhoddir grantiau hyd at £3,000 y flwyddyn am hyd at dair blynedd

Rhagor o wybodaeth

Sefydliad Morrisons

Gall elusennau cofrestredig sydd ar waith yng Nghymru, Lloegr neu’r Alban ymgeisio am grantiau i gefnogi prosiectau newydd sy’n gwella bywydau pobl neu gymunedau lleol yn uniongyrchol ledled Prydain Fawr.

Mae'r cyllid ar gyfer prosiectau y mae grwpiau'n dymuno eu cychwyn ond nad oes ganddynt ddim arian ar eu cyfer.

Dylai'r prosiectau fod o fudd i'r gymuned leol a gallant ymwneud ag ystod eang o feysydd gan gynnwys: iechyd, addysg, y celfyddydau a diwylliant, cymuned.

Er nad oes terfyn penodol ar y cyllid, mae grantiau blaenorol wedi bod rhwng £5,000 ac £20,000.

Rhagor o wybodaeth

Sefydliad Garfield Weston

Mae'r Sefydliad yn darparu arian ar gyfer prosiectau yn y DU ym meysydd cyffredinol y canlynol: addysg; y celfyddydau; iechyd; cymuned; ieuenctid; crefydd a lles. Does dim blaenoriaethau penodol ar gyfer ariannu a chefnogir ystod eang o weithgarwch elusennol.

Mae’r sefydliad yn rhoi grantiau sydd dros £1,000

Rhagor o wybodaeth

 

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.