Cyfleoedd ariannu cyfredol

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Image for Cyfleoedd ariannu cyfredol

Dyma grynodeb o gyfleoedd ariannu sydd ar agor ar gyfer ceisiadau ar hyn o bryd.

Cynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi 

Mae Cynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi yn cynnig grantiau o £5,000 i £50,000 ar gyfer prosiectau sy’n canolbwyntio ar wneud cymunedau'n iachach, mwy ffyniannus, neu gynyddu cydlyniant cymdeithasol. 

Bydd angen i’r prosiectau gwrdd ag un neu ragor o'r themâu canlynol:

 • Bioamrywiaeth 
 • Lleihau gwastraff a dargyfeirio gwastraff i safleoedd tirlenwi 
 • Gwelliannau amgylcheddol ehangach.

 
Cefnoga’r cynllun brosiectau cymunedol ac amgylcheddol lleol mewn ardaloedd y mae gwaredu gwastraff i safleoedd tirlenwi yn effeithio arnynt. Mae’n rhaglen ariannu gan Lywodraeth Cymru sy’n cael ei reoli gan WCVA. 

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 18 Ionawr 2019

Rhagor o wybodaeth

Rhaglen Early Years Opportunities Grants

Mae'r Masonic Charitable Foundation yn cynnig grantiau bychain o £500 i £15,000, dros gyfnod o flwyddyn i dair blynedd, ar gyfer elusennau sydd wedi'u cofrestru yng Nghymru a Lloegr.

Mae'r rhaglen Early Years Opportunities Grants yn agored i elusennau sy'n helpu plant a phobl ifanc (hyd at 25 oed) dan anfantais i oresgyn rhwystrau i gyflawni'r cychwyn gorau mewn bywyd.

Gellir cynnig grantiau i elusennau sy'n darparu:

 • Cymorth iechyd meddwl a chorfforol
 • Dysgu a datblygu, gan gynnwys sgiliau iaith, cyfathrebu, cymdeithasol ac emosiynol
 • Cefnogaeth ar gyfer rhieni
 • Cymorth bugeiliol ac eiriolaeth. 

 
Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 25 Ionawr 2019

Rhagor o wybodaeth

DM Thomas Foundation for Young People

Gall elusennau sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc dan anfantais geisio am grantiau o hyd at £30,000 drwy’r Young People’s Central Grants Programme gan y DM Thomas Foundation for Young People. 

Mae'r sefydliad yn cynnig grantiau ar gyfer elusennau sy'n anelu at wella addysg ac iechyd plant a phobl ifanc yn y DU a Gweriniaeth Iwerddon.

Mae'r sefydliad yn edrych yn benodol i ariannu elusennau sy'n cefnogi plant a phobl ifanc:

 • ag anableddau
 • sy'n sâl yn yr ysbyty
 • sy’n byw bywydau byr. 

 
Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 5 Chwefror 2019

Rhagor o wybodaeth

Ford Britain Trust

Mae grantiau bychain o hyd at £250 ar gael ar gyfer mudiadau sy’n gweithio’n agos i un o fusnesau Ford yn y DU. Mae’r Ford Britain Trust yn elusen creu grantiau sydd wedi ei ffurfio a’i ariannu gan Ford Motor Company Limited. 

Hoffai’r Ymddiriedolaeth ariannu prosiectau sy’n canolbwyntio ar:

 • Blant
 • Weithgareddau ieuenctid 
 • Addysg
 • Yr amgylchedd
 • Bobl anabl.

 
Mae Ford Britain Trust yn annog ceisiadau gan weithwyr Ford, ond mae'n agored i elusennau a mudiadau sy'n cyflawni’r criteria.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 28 Chwefror 2019

Rhagor o wybodaeth

Cronfa Celfyddydau a’r Amgylchedd

Mae Ymddiriedolaeth Elusennol Stadiwm y Mileniwm yn cynnig grantiau o hyd at £5,000 ar gyfer elusennau, grwpiau a sefydliadau di-elw sy'n canolbwyntio ar ddarparu prosiectau celfyddydol ac amgylcheddol cymunedol yng Nghymru.

Rhoddir blaenoriaeth i fudiadau sy'n helpu grwpiau a chymunedau dan anfantais. Mae gan yr Ymddiriedolaeth diddordeb mewn cefnogi prosiectau sy'n gweithio gyda phobl ifanc.

Mae’r grant ar gyfer cyfalaf, offer, hyfforddiant a gall gynnwys costau cynnal y prosiect. Bydd gan ymgeiswyr llwyddiannus 12 mis i ymgymryd â'r prosiect.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 4 Ebrill 2019

Rhagor o wybodaeth

Cronfa Iach ac Egnïol

Mae Llywodraeth Cymru, mewn partneriaeth â Iechyd Cyhoeddus Cymru a Chwaraeon Cymru, wedi lansio menter ariannu newydd i wella iechyd meddwl a chorfforol pobl yng Nghymru.

Bydd cam cyntaf y Gronfa Iach ac Egnïol yn darparu £5 miliwn dros dair blynedd i brosiectau sy'n cryfhau a datblygu asedau cymunedol sy'n annog ffyrdd iach ac egnïol o fyw.

Rhoddir blaenoriaeth i brosiectau sy'n mynd ati i leihau anghydraddoldebau o ran canlyniadau ar gyfer y grwpiau canlynol: 

 • Plant a phobl ifanc
 • Pobl ag anabledd neu salwch hirdymor
 • Pobl sy'n economaidd anweithgar neu sy'n byw mewn ardaloedd difreintiedig
 • Pobl h?n a'r rhai sy'n agos at oedran ymddeol o'r gwaith.

 
Rhagor o wybodaeth

Grant Gofal Plant Busnes Cymru

Mae Busnes Cymru yn cynnig cyfle i ddarparwyr gofal plant yng Nghymru ymgeisio am Grant Gofal Plant. Pwrpas y grant yw annog darparwyr yng Nghymru i ehangu lleoedd gofal plant newydd i blant gydag anghenion ychwanegol neu arbennig er mwyn cefnogi Cynnig Gofal Plant 30 awr Llywodraeth Cymru.

Ond darparwyr gofal plant sydd wedi eu lleoli a’u cofrestru yng Nghymru sy’n gymwys i ymgeisio. Bydd angen i chi fod wedi cofrestru gyda gwasanaeth Busnes Cymru ac Arolygiaeth Gofal Cymru i gael mynediad at y grant.

Rhagor o wybodaeth

The Ragdoll Foundation – Cynllun Grantiau Agored

Mae Cynllun Grantiau Agored y Ragdoll Foundation yn cefnogi sefydliadau sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc gan ddefnyddio'r celfyddydau a chyfryngau creadigol. Mae grantiau hyd at £50,000 ar gael ond bydd y rhan fwyaf o grantiau rhwng £5,000 ac £20,000. 

Mae’r Sefydliad yn edrych i gefnogi prosiectau sy’n:

 • amlygu p?er y celfyddydau a chreadigrwydd a'u p?er trawsffurfiol i blant a phobl ifanc
 • hybu datblygiad plant trwy eu meddwl dychmygus
 • sicrhau gwerthusiad effeithiol o brosiectau i hyrwyddo rhannu a dysgu
 • dangos sut y gellir clywed pryderon plant.
   

Mae gan y Ragdoll Foundation ddiddordeb mewn ariannu prosiectau a fydd o fudd i blant hyd at 10 mlwydd oed ond ystyrir prosiectau a fydd o fudd i bobl ifanc hyd at 18 mlwydd oed. 

Rhagor o wybodaeth

Sefydliad Wesleyan

Mae grantiau o hyd at £2,000 ar gael ar gyfer grwpiau ac elusennau cofrestredig gydag incwm o £250,000 neu lai sy’n gweithio yn ninas a sir Gaerdydd. Mae’r Sefydliad Wesleyan yn anelu at gynnig cefnogaeth yn y meysydd canlynol: 

 • Iechyd – prosiectau sy’n gweithio i wella iechyd a lles y gymuned leol
 • Addysg – prosiectau sy’n gweithio i hyrwyddo addysg a dysgu gydol oes
 • Cymdeithasol – prosiectau sy’n creu datrysiadau arloesol i heriau cymdeithasol, gan hyrwyddo cydlyniant cymunedol a datblygu gwytnwch mewn cymunedau.

 
Mae elusennau cofrestredig, grwpiau nid er elw cyfansoddiadol a mudiadau sy’n rhedeg prosiectau a gweithgareddau er budd eu cymuned leol yn gymwys i ymgeisio ar gyfer y grant. 

Rhagor o wybodaeth

Track 2000 Grant Legacy Fund

Mae Track 2000 yn darparu grantiau ar gyfer elusennau bychain cofrestredig a grwpiau gwirfoddol sy'n gwneud gwahaniaeth i unigolion, teuluoedd a chymunedau yn ne Cymru. Gall Track 2000 ariannu prosiect neu fudiad gyda rhwng £5,000 a £35,000 ar gyfer costau cyllid neu gyfalaf. Gall prosiectau barhau am hyd at ddwy flynedd. 

Mae grantiau ar gael ar gyfer: 

 • Addysg a hyfforddiant
 • Gwelliannau amgylcheddol
 • Cryfhau cymunedau difreintiedig.
   

Rhagor o wybodaeth

The Steve Morgan Foundation

Mae’r Steve Morgan Foundation yn cefnogi prosiectau sy’n cael effaith bositif ar les bobl a safon byw yng Ngogledd Cymru, Glannau’r Mersi, Swydd Gaer, a Gogledd Swydd Amwythig.

Mae’r Rhaglen Prif Grant yn cynnig cefnogaeth i elusennau, sefydliadau a grwpiau cymdeithasol sy’n helpu: plant a theuluoedd, yr henoed, rhai gydag anableddau a rhai sy’n ynysig yn gymdeithasol.

Am fwy o wybodaeth ebostiwch neu galwch 01829 782808

Rhagor o wybodaeth

Foyle Foundation

Mae Cynllun Grantiau Bychain y Foyle Foundation wedi ei ddylunio i gefnogi elusennau bychain yn y UK, yn bennaf y rheiny sy’n gweithio ar lawr gwlad ac ar lefel cymuned leol, ar draws amrywiaeth eang o weithgareddau.

Mae’r Foyle Foundation yn bwriadau rhoi grantiau blwyddyn rhwng £1,000 a £10,000 ar gyfer costau craidd, offer neu ariannu prosiect i elusennau sy’n gallu dangos y byddai grant o’r fath yn gwneud gwahaniaeth sylweddol i’w gwaith.

Rhagor o wybodaeth

Carriers for Causes

Ariennir rhaglen grantiau ‘Carriers for Causes’ One Stop drwy’r arian a godir o’r tâl 5c am fagiau siopa yn siopau One Stop yng Nghymru, Lloegr a’r Alban. Mae grantiau hyd at £1,000 ar gael i brosiectau sydd o fudd i gymunedau lleol o fewn dwy filltir i un o siopau One Stop ym Mhrydain.

Rhaid i brosiectau gyflawni o leiaf un o'r canlyniadau canlynol:

 • Gwella bywydau pobl ifanc.
 • Gwella bywydau pobl hŷn.
 • Hyrwyddo gweithgarwch corfforol.
 • Gwella iechyd neu lesiant.
 • Cynyddu diogelwch cymunedol.
 • Gwarchod neu wella'r amgylchedd lleol.
   

Dyma rai enghreifftiau o brosiectau cymwys, ond nid yw wedi'i gyfyngu i'r rhain:

 • Digwyddiadau cymunedol untro megis treuliau diwrnod hwyl yn y gymuned, gwersyll haf i bobl ifanc, costau gwibdeithiau ar gyfer clybiau neu fudiadau cymunedol
 • Prynu eitemau i gynnal prosiect megis cyfarpar meddygol arbenigol, deunyddiau celf a chrefft ar gyfer gweithdy, deunyddiau marchnata ar gyfer achlysur arbennig
 • Gwella adeiladau cymunedol megis peintio, gwaith ailwampio mewn hosbis, cytiau sgowtiaid neu geidiaid neu ganolfan gymunedol.
   

Rhaglen dreigl yw hon, a derbynnir ceisiadau drwy gydol y flwyddyn.

Rhagor o wybodaeth

Rhaglen Grantiau Bychain BBC Plant mewn Angen

Mae’r rhaglen Grantiau Bychain BBC Plant mewn Angen yn cynnig cyllid o hyd at £10,000 dros gyfnod o dair blynedd i elusennau neu sefydliadau dielw sy’n cefnogi plant neu bobl ifanc o dan 18 mlwydd oed.

Mae gan y rhaglen Grantiau Bychain yr un meini prawf a’r rhaglen Prif Grantiau uchod.

Rhagor o wybodaeth

Bags of Help Tesco

Defnyddir cynllun grantiau cymunedau lleol Bags of Help Tesco i ariannu miloedd o brosiectau cymunedol ledled y DU. Erbyn hyn mae Bags of Help ar agor i geisiadau gan grwpiau cymunedol drwy’r amser.

Yn dilyn proses o lunio rhestr fer bydd pleidlais fisol rhwng tri prosiect cymunedol mewn siopau Tesco yng Nghymru, Lloegr a’r Alban. Ym mhob rhanbarth bydd y prosiect sydd wedi derbyn y mwyaf o bleidleisiau ym mhob siop yn eu rhanbarth yn derbyn grant hyd at £5000. Bydd y prosiect yn yr ail safle yn derbyn hyd at £2000 a’r trydydd yn derbyn hyd at £1000. Rhoddir grantiau i fudiadau cymunedol neu wirfoddol (gan gynnwys elusennau/cwmniau cofrestredig), ysgolion, cynghorau plwyf/trefol ac awdurdodau lleol a darparwyr tai cymdeithasol.

Rhagor o wybodaeth

Cronfa Gymunedol Viridor a Prosiect Gwyrdd

Gall cynlluniau cymunedol ledled y De fanteisio ar gronfa ac ynddi £50,000 y flwyddyn dros y 25 mlynedd nesaf trwy bartneriaeth werdd newydd. Mae Viridor, y cwmni sy'n gweithio gyda'r 'Prosiect Gwyrdd' sef partneriaeth rhwng cynghorau, wedi cyhoeddi lansiad Cronfa Gymunedol newydd i gefnogi prosiectau yng Nghaerffili, Caerdydd, Sir Fynwy, Casnewydd a Bro Morgannwg.

Gall mudiadau a phrosiectau cymunedol wneud cais am hyd at £3000.

Rhagor o wybodaeth

Fields in Trust County Fund

Mae Fields in Trust yn cynnig grantiau i safleoedd sydd wedi eu gwarchod dan y ‘Queen Elizabeth II Fields Challenge’.

Mae’r ariannu ar gael i brosiectau sy’n cwrdd â un o’r amcanion canlynol:

 • Cynyddu cyfranogiad mewn chwaraeon neu chwarae
 • Gwella adnoddau ar gyfer chwaraeon neu chwarae
 • Adeiladu cydlyniant cymunedol a lles
 • Gwella’r amgylchedd leol.
   

Mae enghreifftiau o’r hyn y bydd Fields in Trust yn ei ariannu yn cynnwys: offer meysydd chwarae a gwelliannau i adnoddau sy’n bodoli eisoes.

Mae ariannu dal ar gael yng Nghymru a’r Alban, yn ogystal â nifer o siroedd yn Lloegr.

Rhagor o wybodaeth

Biffa Award

Trwy ei thema Hamdden mae Biffa Award yn cynnig grantiau i brosiectau sy’n trawsnewid mannau agored er budd y gymuned, gan gynnig mwy o gyfleoedd iddynt gymryd rhan mewn gweithgareddau hamdden. Mae enghreifftiau o brosiectau sy’n disgyn i’r categori hwn yn cynnwys mannau gwyrdd, llwybrau coedwigol, adnoddau chwaraeon a gerddi cymunedol.

Mae grantiau bychain rhwng £250 a £10,000 ar gael.

Rhagor o wybodaeth

Community Plus gan Sefydliad Santander

Gall elusennau cofrestredig yn y Deyrnas Unedig sydd â phrosiectau lleol o fudd i bobl dan anfantais ymgeisio am grantiau gwerth hyd at £5,000 i gynorthwyo â chostau penodol prosiectau lleol.

Bwriedir y cyllid i gynorthwyo â chost cyflogau, cyfarpar a deunyddiau sy'n ymwneud yn uniongyrchol â phrosiectau sydd o fudd i bobl dan anfantais yn ardal leol yr ymgeisydd. Mae Santander am ariannu elfen gyfan yn hytrach na gwneud cyfraniad at gyllideb ehangach.

Mae modd ymgeisio unrhyw bryd.

Rhagor o wybodaeth

Cronfa Plant Archesgob Cymru

Sefydlwyd y gronfa i gefnogi plant mewn angen a’u teuluoedd a chymunedau lleol. Mae ymgeiswyr llwyddiannus yn cynnwys cynlluniau chwarae cymunedol.

Gall grantiau amrywio o £100 i £5000.

Mae’r Bwrdd Ymddiriedolwyr yn cwrdd ddwywaith y flwyddyn i ystyried ceisiadau.

Rhagor o wybodaeth

Ymddiriedolaeth Elusennol Yapp

Mae'r Ymddiriedolaeth yn cyllido categorïau gwaith megis: pobl oedrannus; plant a phobl ifanc; pobl gydag anableddau neu broblemau iechyd meddwl; pobl sy'n ceisio goresgyn problemau fel caethiwed, cam-drin, problemau perthynas, hanes o droseddu; a dysgu gydol oes.

Rhaid i ymgeiswyr fod â statws elusennol, cyfansoddiad ac wedi gweithredu ers tair blynedd o leiaf, ynghyd â throsiant arferol o lai na £40,000 y flwyddyn.

Rhoddir grantiau hyd at £3,000 y flwyddyn am hyd at dair blynedd

Rhagor o wybodaeth

Sefydliad Morrisons

Gall elusennau cofrestredig sydd ar waith yng Nghymru, Lloegr neu’r Alban ymgeisio am grantiau i gefnogi prosiectau newydd sy’n gwella bywydau pobl neu gymunedau lleol yn uniongyrchol ledled Prydain Fawr.

Mae'r cyllid ar gyfer prosiectau y mae grwpiau'n dymuno eu cychwyn ond nad oes ganddynt ddim arian ar eu cyfer.

Dylai'r prosiectau fod o fudd i'r gymuned leol a gallant ymwneud ag ystod eang o feysydd gan gynnwys: iechyd, addysg, y celfyddydau a diwylliant, cymuned.

Er nad oes terfyn penodol ar y cyllid, mae grantiau blaenorol wedi bod rhwng £5,000 ac £20,000.

Rhagor o wybodaeth

Sefydliad Garfield Weston

Mae'r Sefydliad yn darparu arian ar gyfer prosiectau yn y DU ym meysydd cyffredinol y canlynol: addysg; y celfyddydau; iechyd; cymuned; ieuenctid; crefydd a lles. Does dim blaenoriaethau penodol ar gyfer ariannu a chefnogir ystod eang o weithgarwch elusennol.

Mae’r sefydliad yn rhoi grantiau sydd dros £1,000

Rhagor o wybodaeth

Marsh Christian Trust 

Mae grantiau o £250 i £4,000 ar gael i helpu sefydliadau bychain ledled y DU i dalu am gostau rhedeg amrywiol, megis: costau gwirfoddolwyr, dyddiau hyfforddi a chynnal a chadw offer.

Mae gan yr Ymddiriedolaeth ddiddordeb mewn ariannu elusennau sy'n gweithio ym meysydd:

 • Llenyddiaeth, celfyddydau a threftadaeth
 • Lles cymdeithasol
 • Achosion amgylcheddol a lles anifeiliaid
 • Addysg a hyfforddiant
 • Gofal iechyd. 

 
Mae'r Ymddiriedolaeth yn ariannu elusennau cofrestredig gydag incwm blynyddol llai na £250,000 sydd wedi cael eu sefydlu ers mwy nag un blwyddyn ariannol.

Rhagor o wybodaeth

True Colours Trust UK Small Grants Programme

Mae grantiau o hyd at £10,000 ar gael ar gyfer elusennau bychain a phrosiectau yn y DU sy’n gweithio gyda phlant anabl a’u teuluoedd o ddydd i ddydd.

Hoffai'r Ymddiriedolwyr gefnogi:

 • Offer chwarae anghenion arbennig / mynediad at chwarae a hamdden 
 • Pyllau Hydrotherapi 
 • Ystafelloedd amlsynhwyraidd
 • Bysiau mini
 • Prosiectau brodyr a chwiorydd
 • Cefnogaeth galaru
 • Cefnogaeth teulu / cefnogaeth cyfoedion wedi ei arwain gan rieni.

 
Rhagor o wybodaeth

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.