Darpariaeth chwarae wedi ei staffio

Image for Darpariaeth chwarae wedi ei staffio

Gall darpariaeth chwarae Mynediad Agored wedi ei staffio fod yn barhaol neu dros dro a gall fod wedi'i lleoli mewn amrywiaeth o leoliadau ag adeilad neu heb adeilad.

Er bod y term Mynediad Agored yn berthnasol i ddarpariaeth gofrestredig ar gyfer plant dan ddeuddeg oed, mae darpariaeth o'r fath fel arfer yn gymwys i ystod oedran eang o ran plant, gan gynnwys y rheini sydd yn ddeuddeg oed ac hŷn. Ni chaiff darpariaeth mynediad agored ar gyfer plant deuddeg oed neu'n hŷn ei rheoleiddio. Diben y ddarpariaeth yw rhoi cyfleoedd chwarae wedi'u staffio i blant yn absenoldeb eu rhieni. Ni chaiff plant eu rhwystro o ran eu symudiadau, oni bai bod eu diogelwch yn y fantol, a chânt fynd a dod fel maent yn ei ddymuno. Caiff plant ddewis pa weithgarwch maent am ei wneud a chyda phwy maent am Chwarae.

Prosiect gwaith chwarae peripatetig (ceidwaid chwarae)

Prosiect mynediad agored, byrdymor yn aml, a gaiff ei staffio gan dîm bach o weithwyr chwarae hyfforddedig, sy'n ymwneud â lleoliad gwahanol, parc, man chwarae ystad neu fan cyhoeddus arall, unwaith neu ddwywaith yr wythnos am ychydig oriau. Bydd ganddynt syniadau a chyfarpar, a byddant yn gweithio i helpu plant i chwarae yn eu hardal leol, a thawelu meddyliau rhieni ei bod yn ddiogel i blant chwarae allan.

Adnodd 

Pam gwneud amser i chwarae? - taflen wybodaeth sy'n cynnig cefnogaeth i ddarparwyr chwarae i eiriol dros ddarpariaeth chwarae wedi ei staffio. Mae’n dangos pam fod chwarae mor bwysig ac mae’n archwilio buddiannau darpariaeth chwarae wedi ei staffio i blant ac i’r gymuned ehangach.

Lawrlwytho Pam gwneud amser i chwarae? | Gweld ar-lein

Rhestr Bostio