Chwarae Allan

Cefnogwch ni

Ar un adeg roedd cymdeithas yn derbyn y byddai plant, unwaith eu bod yn ddigon hen a digon hyderus i drin y byd mawr y tu allan yn annibynnol neu gyda’u ffrindiau a’u brodyr a’u chwiorydd, yn chwarae’r tu allan ac yn crwydro yn eu cymdogaeth yn gwbl rhydd. Ceir mannau yng Nghymru ble y mae hyn yn dal i fod yn wir heddiw.

Ond mae canfyddiad cyffredin ymysg pobl hen ac ifanc nad oes modd i blant chwarae allan yn annibynnol bellach a bod angen iddynt gael eu cludo neu eu hebrwng gan oedolion unwaith y byddant yn gadael y tŷ.

Mae’r diffyg cyfleoedd i chwarae allan a chrwydro yn effeithio ar iechyd yn ogystal â lles plant – yn feddyliol yn ogystal ag yn gorfforol – ac ar eu dyfeisgarwch a’u gwytnwch.

Mae Chwarae Cymru’n cefnogi mentrau sy’n adennill y strydoedd a chymdogaethau – a phob man cyhoeddus – er mwyn i blant a phobl ifainc allu crwydro a chwarae.

Ymgyrch Plant Awyr Iach

Mae Plant Awyr Iach yn ymgyrch gaiff ei harwain gan Sustrans sy’n anelu i osod yr hawl i grwydro yn ôl wrth galon bywydau plant er budd eu iechyd, eu hapusrwydd a’u lles. Mae Chwarae Cymru’n bartner yn yr ymgyrch yma.

I’r mwyafrif o blant, bu gostyngiad dros y deng mlynedd ar hugain diwethaf ym mynediad plant i’r strydoedd a’r mannau awyr agored ger eu cartref. Caiff eu mudoledd annibynnol ei gyfyngu fwyfwy gan draffig ac ofn, sydd yn ei dro’n golygu eu bod yn treulio llawer o’u hamser y tu mewn neu mewn gweithgareddau wedi eu trefnu. Mae’r cyfuniad o gynnydd mewn cerbydau ar y ffyrdd, pryder cynyddol ymysg rhieni, a chyfyngu ar fudoledd plant ar ffurf cyrffyw plant a gorchmynion ymddygiad gwrth-gymdeithasol wedi lleihau cyfleoedd chwarae yn yr awyr agored ar gyfer y mwyafrif o blant.

Rhagor o wybodaeth am yr ymgyrch Plant Awyr Iach

Darllenwch flogiau Chwarae Cymru ar wefan Plant Awyr Iach

Lawrlwytho Cynghorion ar gyfer cefnogi plant i chwarae allan yn hyderus
 

Cefnogwch ni