Amdanom Ni

Chwarae Cymru yw elusen cenedlaethol er chwarae plant.

Mae Chwarae Cymru'n elusen annibynnol a ariennir gan Lywodraeth Cymru a Chymru yw ardal ein cylch gwaith elusennol.

Rydym yn gweithio i gynyddu ymwybyddiaeth ynghylch angen a hawl plant a phobl ifanc i chwarae ac i hyrwyddo arfer da ar bob lefel o'r broses wneud penderfyniadau ac ym mhobman ble y gall plant chwarae. 

Rydym yn cynnig cyngor ac arweiniad i gefnogi pawb sydd â diddordeb mewn neu gyfrifoldeb dros ddarparu ar gyfer chwarae plant, fel y bydd Cymru un diwrnod yn wlad ble y byddwn yn cydnabod ac yn darparu'n ddigonol ar gyfer anghenion chwarae pob plentyn.

Adroddiad effaith a adroddiadau blynyddol Chwarae Cymru

Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2012 - dyletswydd digonolrwydd chwarae
Mae Llywodraeth Cymru yn gosod dyletswydd ar awdurdodau lleol i asesu cyfleoedd chwarae yn eu hardaloedd. Gweithiodd Chwarae Cymru gyda Llywodraeth Cymru i gynhyrchu pecyn gwybodaeth i gynorthwyo awdurdodau lleol i gwblhau’r asesiadau digonolrwydd chwarae. 

Buom ynghlwm â drafftio'r Polisi Chwarae cenedlaethol (2002) a darparu argymhellion ar gyfer Chwarae yng Nghymru (2006) sef Cynllun Cyflawni Polisi Chwarae Cynulliad Cymru.

Yn 2006 cawsom gytundeb i weithio gyda Chronfa'r Loteri FAWR yng Nghymru i drosglwyddo'r Rhaglen Chwarae Plant fel rhan o'r Fenter Teuluoedd Iach.  Daeth y cytundeb hwn i ben ym mis Ionawr 2010.

Ym mis Gorffennaf 2011 cynhaliodd Chwarae Cymru gynhadledd rhyngwladol teir-blynyddol yr International Play Association yng Nghaerdydd. Cynigodd 18fed cynhadledd yr IPA bedwar diwrnod i rannu tystiolaeth, profiad ac ymarfer da gyda chydweithwyr o ar draws y byd. 

 

Mae Chwarae Cymru yn elusen cofrestredig, rhif 1068926 ac yn gwmni cyfyngedig drwy warant, rhif 3507258. Cofrestrwyd yng Nghymru. 

 

 

Llinell Amser Chwarae yng Nghymru - mae'n dangos datblygiad Chwarae Cymru a pholisi chwarae yng Nghymru o 1996 hyd heddiw

Lawrlwytho Llinell Amser Chwarae yng Nghymru